• warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
  • user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1635282890 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

küfür

(47) Çocuk Göz Bebeğidir

(47) Çocuk Göz Bebeğidir

87— Cübeyr îbni Nüfeyr'den rivayet, şöyle dedi:

«— Bir gün (ashabdan) EI-Mıkdad İbni'l-Esved'in yanında oturuyor­duk. Bir adam ona uğradı ve dedi ki:

«— Resûlüllah (SaîUülahü Aleyhi ve Sellem)'i gören şu iki göze ne mut­lu! Allah'a yemin olsun, biz arzu ediyoruz ki, senin gördüklerini biz de gÖreydik, şahit olduklarına şahit olaydık.»

(29) Sıla-i Rahim Yapanı Allah Sevdirir

(29) Sıla-i Rahim Yapanı Allah Sevdirir

58— (19-s) îbni Ömer şöyle dedi:

«Rabbinden korkanın ve rahim sılasını yapanın eceli geciktirilir, ma­lı çağaltılır ve ehli de onu sever.»[116]

İMAM BUHARÎ'NİN DERLEDİĞİ AHLÂK HADÎSLERİ

İMAM BUHARÎ'NİN DERLEDİĞİ AHLÂK HADÎSLERİ

SÖNMEZ, Hokkesi [nayeî'f see islam üSermrîde ü enfhn bufün Rkih bablemna ve sîSıhaî derecelen ne göçe d sr! ey erek eser geîEren İmam-! BuhĞn''Rİn A İh E âk ve Edeb'e ast üiesdasHen toplayan nci eseri Edeb-üS Müfred'f siz azh okuyucu!ar;nn sunmakla müfcehirdir.

Bu sufefie HadîsSerEe-alâkalı (Bulûğ-ul Mercifn ve Sahîh-i MüsStm Şersonm üncü i en: d kitabımız okmss oluyor.

Bâb: Yüce Allah'ın "Allah İbrahim'i Dost Edindi.." Buyruğu Hakkında

Bâb: Yüce Allah'ın "Allah İbrahim'i Dost Edindi.." Buyruğu Hakkında

192- Abdullah b. Yusuf bize anlatarak dedi ki: Mâlik bize İbni Şiib'dan, o Salim b. Abdillah'tan, o İbni Ebî Bekr'den, o Abdullah b. Ömer'den (ra), o Allah Resûlü'nün (sav) hanımı Âişe'den (r.anhâ) şunu naklet­ti:

Allah Resulü (sav) ona dedi ki: Görmedin mi kavmin Kabe'yi inşa enikleri zaman, İbrahim'in (as) temellerinden eksilttiler?

Dedim ki: "Ey Allah Resulü! Onu İbrahim'in (as) temellerine tekrar orurtsamz olmaz mı?"

Bâb: Mekke'nin Fazileti Ve Kuruluşu

Bâb: Mekke'nin Fazileti Ve Kuruluşu

186- Ubeyd b. İsmail bize anlatarak dedi ki: Ebû Üsâme bizeHişâm'dan, o babası vasıtasıyla Aışe'den (r.anhâ) şunu nakletti:

Allah Resulü (sav) -hanımına hitaben- buyurdu ki: Kavminin küfür devriyle bağları taze olmasaydı Kabe'yi yıkar ve İbrahim'in (as) temel­leri üzerine yeniden inşa ederdim. Çünkü Kureyş onun binasını eksik yapmıştır. Ve ona bir de kapı yapardım.[7]

Şerh

Ve ona bir de kapı yapardım" ifadesinde murat edilen, Kabe'ye bir de arka kapı yapma arzusudur.

Hüküm

Bâb: Mekke'nin Fazileti Ve Kuruluşu

Bâb: Mekke'nin Fazileti Ve Kuruluşu

184- Abdullah b. Mesleme bize anlatarak dedi ki: Mâlik bize İbni Şihâb'dan, o Salim b. Abdullah'tan, o Abdullah b. Muhamrned b. Ebî Bekr'den şunu nakletti: Abdullah b. Ömer (ra) Allah Resûlü'nün (sav) ha­nımı Âişe'den (r.anhâ) şunu haber verdi:

Allah Resulü (sav) ona dedi ki: Görmedin mi kavmin Kabe'yi inşa ettikleri zaman, İbrahim'in (as) temellerinden eksilttiler?

Dedim ki: "Ey Allah Resulü! Onu İbrahim'in (as) temellerine tekrar oturtsanız olmaz mı?"

Müslümanla Savaşmak İnsanı Dînden Çıkarır mı?

Müslümanla Savaşmak İnsanı Dînden Çıkarır mı?

"Onunla savaşmak küfürdür" : Şu söylenebilir: "Bu hadis Mürcie mezhebini reddetse bile hadisten ilk anda anlaşılan anlam, büyük günahlardan dolayı in­sanların kâfir olduğunu söyleyen Haricîleri desteklemektedir".

Buna şu şekilde cevap verilir:

Fısk

Fısk

Fısk: Sözlükte çıkmak demektir. Dinde ise Allah ve Resûlü'ne itaatten çık­mak anlamına gelir. Dinî ıstılahta, isyanın en şiddetlisine bu isim verilir. Yüce Al­lah şöyle buyurmuştur: "Küfrü, fışkı ve isyanı da size çirkin göstermiştir.[12] Bu hadis müslümanin hakkını yüce saymayı, haksız yere ona söven kişinin

14. Kişinin (Allah Kendisini Küfürden Kurtardıktan Sonra Yeniden) Küfre (İnkarcılığa) Dönmeyi Ateşe Atılmak Gibi Kötü Görmesi İm

14. Kişinin (Allah Kendisini Küfürden Kurtardıktan Sonra Yeniden) Küfre (İnkarcılığa) Dönmeyi Ateşe Atılmak Gibi Kötü Görmesi İmandandır

21- Enes'ten rivayet edilmiştir: Hz.Peygamber şöyle buyurdu:

Şu üç şey kimde olursa, o imanın tadını bulur:

1. Allah ve Resûlü'nü her şeyden daha çok sevmek,

2. Sevdiği kişiyi yalnızca Allah için sevmek,

3. Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra yeniden küfre (inkarcılığa) dönmeyi, ateşe atılmak kadar kötü görmek".

Konu: Hz. Allah'ın Kitabı Ve Hz. Muhammed'in Sünneti

Konu: Hz. Allah'ın Kitabı Ve Hz. Muhammed'in Sünneti

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ben aranızda öylesine değerli iki şey bıraktım (ki, ona sadakatla sarıldığınız müddetçe) doğru yolu bırakıp küfür yoluna sapmayacak­sınız.”

a) Allah'ın kitabı olan Kur'an-i kerim,

b) (Hadislerle belirtilen) sünnetim.

Konu: Zayıf Bünyeli Müslümanların Faziletleri

Konu: Zayıf Bünyeli Müslümanların Faziletleri

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Benim rızam için, zayıf (yaşlı olan) kimseleri araştırıp getiriniz (ki, onlarla birlikte dua edelim). Çünkü siz, zayıf olan yaşlılarınızın yüzü suyu hürmetine (Allah tarafından) rızıklanıyor ve yardım görüyorsunuz.”[545]

Konu: Müslümanlara Yapılan Eziyetlerin Vebali

Konu: Müslümanlara Yapılan Eziyetlerin Vebali

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Haksız yere mücadele ederek mümine eziyet vermek, küfür kadar bir vebal (günah) dır. Ona küfür etmek fasıklık (büyük terbiyesizlik) tir.”[291]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bir mümini öldürmek, Allah'ın nezdinde dünyayı yerinden oyna­tıp yok etmekten daha büyük günahıdır.”[292]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

Oruç Tutmak

Oruç Tutmak

Özürsüz olan ve âkil ve baliğ olmuş bulunan kadın ve erkek her Müslümanın senede bir ay, yani Ramazanda oruç tutması farzdır. Özürlü kimseler, oruç tutamadıkları gün­leri, özürleri geçince kaza ederler.[913]

86- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Gece namazını kılan birçok kimseler vardır. Fakat (kötülük işlediklerinden dolayı) gece namazından alacakları kazanç, ancak uy­kusuzluk olacaktır.

ALLAH'IN VARLIĞI

ALLAH'IN VARLIĞI

1- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz her şeyin mahi­yetini açıklayacak cümle vardır. Allah'ın mahiyetini açıklayan cüm le ise “ihlas” süresidir.”[17]

2- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Allah (hadisi kutside ) şöyle buyurur: Adem oğlu hakkı ve yetkisi olmadığı halde bana küfür edip söverek beni yalanlar.

Bâb: Kusur İşleme Endişesiyle Muhayyerliği Kısmen Terk Etmek

Bâb: Kusur İşleme Endişesiyle Muhayyerliği Kısmen Terk Etmek

2- Abdullah b. Mûsâ İsrail'den, o îbni İshâk'tan, o el-Esved'den nakle­derek dedi ki: îbni Zübeyr bana şöyle dedi: Âişe (r.anhâ) sana çok sır verir­di. Kabe hakkında sana ne anlattı? Dedim ki: Bana şöyle demişti: Allah Re­sulü (sav) buyurdu ki: "Ey Âişe! Eğer kavmin henüz yeni olmasalardı." İbni Zübeyr dedi ki: Küfür -geçmişi- bakımından. "Kabe'yi yıkar, ona iki kapı yapardım: Bir kapı girmeleri için, bir kapı da çıkmaları için." İbni[2]

Şerh

KONU: İLK YARATILIŞ

KONU: İLK YARATILIŞ

1- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Yüce Allah, Adem Peygamberi “Cabiye” toprağını cennet suyuyla yoğurup, bu iki maddede yaratmıştır.”[4]

2- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

Mezmum İlimlerin Yerilmesinin Sebebi

Mezmum İlimlerin Yerilmesinin Sebebi

“Eşyayı olduğu gibi bilmek ve tanımak olduğuna ve bu da aynı zamanda Allahu Teâlâ'nın sıfatlarından bulunduğuna göre, nasıl olur da ilim mezmûm olur” dersen bilmiş ol ki, ilim bizatihi mezmûm de­ğil, belki iki sebebden biriyle insanlar hakkında mezmûmdur. Bunları açıklayalım:

Son yorumlar