warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

cariye

(106) İnsan Kölem Dememelidir

(106) İnsan Kölem Dememelidir

209— Ebû Hüreyre'den (Radiyallakû anh) rivayet edildiğine' göre, Peygamber (SaîUıllahü Aleyhi ve Selîem) şöyle dedi:

«Sizden hiç biriniz, kölem = kulum, demesin. Hepiniz Allah'ın er­kek kullarısınız ve sizin bütün kadınlarınız da Allah'ın dişi kullarıdır. İn­san : Oğlum, cariyem, delikanlım ve genç kızım desin.»[417]

Bâb: Cariye Tutmak

Bâb: Cariye Tutmak

334- Kuteybe bize anlatarak dedi ki: İsmail b. Cafer bize Humeyd'den, o Enes b. Mâlik'ten (ra) şunu nakletti:

Bâb: Boşamada İşaret Ve Bazı Hususlar

Bâb: Boşamada İşaret Ve Bazı Hususlar

364- Müsedded bize anlatarak dedi ki: Bişr b. el-Mufaddal bize Seleme b. Alkame'den, o Muhammed b. Sîrîn'den, o Ebû Hüreyre'den (ra) şunu nakletti:

Ebu'l-Kâsım (sav) buyurdu ki: Cuma günü içinde öyle bir saat var­dır ki ona rastlayan ve namazda olan hiçbi rmüslüman kul yoktur ki Allah'tan bir şey istemiş olsun da kendisine vermesin. Sonra eliyle işaret etti; parmak ucunu ortanca parmağıyla serçe parmağının ayasına koy­du. Bunu, istenen şeyi kabulün basitliğine yorduk.

Bâb: Devlet Başkanının Gıyabında Onun Eiîîriyle Had Uygulanması

Bâb: Devlet Başkanının Gıyabında Onun Eiîîriyle Had Uygulanması

474- Muhammed b. Yusuf bize anlatarak dedi ki: İbni Uyeyne bize ez-Zührf den, o Ubeydullah b. Abdilîah b. Utbe'den, o Ebû Hüreyre (ra) ve Zeyd b. Hâlid'den (ra) şunu nakletti:

Bir adam Aliah Resûlü'ne (sav) gelerek "Ey Allah Resulü! Allah as­kına benim için yalnız Allah'ın Kitabı'na göre hüküm ver" dedi. Bunun üzerine hasmı kalktı ve "Doğru söylüyor, aramızda Allah'ın Kitabı'na göre hüküm ver" dedikten sonra ekledi: "Bana da (konuşmam) için mü­saade et ey Allah Resulü!"

Bâb: Fuhuş Yapan Câriye Ve Kadın Kölenin Kazancı

Bâb: Fuhuş Yapan Câriye Ve Kadın Kölenin Kazancı

242- Kuteybe b. Saîd bize Mâlik'ten, o İbni Şihâb'dan, o Ebû Bekir b. Abdirrahman'dan, o Ebû Mesud el-Ensârî'den (ra) şunu nakletti:

Allah Resulü (sav) köpek (satıp) bedelini almayı, fuhuş kazancım ve falcılık ücretini yasakladı.[30]

Şerh

fuhuş kazancını" ifadesinde fuhuş amacıyla sahip olunan sermaye kadının bir anlamda kiraya verilerek gelir temin edilmesi sebebiyle bu bâbda yer aldığı anlaşılmaktadır.

Hüküm

Bâb: İstibrâ Etmeksizin Cariye İle Yola Çıkılır Mı?

Bâb: İstibrâ Etmeksizin Cariye İle Yola Çıkılır Mı?

240- Abdülgaffar b. Dâvud bize anlatarak dedi ki: Yakup b. Abdirrahman bize Amr b. Ebî Amr'dan, o Enes b. Mâlik'ten (ra) şunu nak­letti:

Bâb: Köle Ve Canlı Hayvanın Canlı Hayvan Karşılığında Satılması

Bâb: Köle Ve Canlı Hayvanın Canlı Hayvan Karşılığında Satılması

238- Süleyman b. Harb bize anlatarak dedi ki: Hammâd b. Zeyd bize Sâbit'ten, o Enes b. Mâlik'ten (ra) şunu nakletti:

Köleler arasında Safiyye (r.anhâ), Dıhyetü'l-Kelbî'nin (ra) payına düş­müştü. Sonra Allah Resûlü'nün (sav) oldu.[26]

Şerh

Bâb: Peygamber Efendimizin (Sav) Hanımlarına Verilen Zekât

Bâb: Peygamber Efendimizin (Sav) Hanımlarına Verilen Zekât

168- Saîd b. Ufeyr bize anlatarak dedi ki: İbni Vehb bize Yunus'tan, o İbni Şihâb'dan, o Ubeydullah b. Abdillah vasıtasıyla babası İbni Abbâs'tan (ra) şunu nakletti:

Allah Resulü (sav) ölü bir koyun gördü. Bu koyun, hanımı Meymûne'nin (r.anhâ) azat ettiği bir kadına zekat malı olarak verilmiş­ti. Allah Resulü (sav) "Derisinden faydalansanız ya!" buyurdu.

Oradakiler "Bu koyun ölü" dediler. Bunun üzerine şöyle buyurdu: "Ölü hayvanın ancak eti haram kılınmıştır".[6]

Şerh

«Mudebber, Mükâteb Ve Ümmü Veled Babı»

«Mudebber, Mükâteb Ve Ümmü Veled Babı»

Müdebber: âzâd olması, sahibinin ölümüne ta'lik edilen köledir. Buna müdebber denilmesi sahibi tedbirli davranarak dünya ve âhireti bındaki tedbiri ise itkin sevabıdır. Bu suretle köle âzâd etmeye de «ted­biri, Ölünceye kadar kölesinin hizmetinden istifâde etmesi; âhireti bâ-bındaki tedbiri ise itkin sevabıdır. Bu suretle köle âzâd etmeye de «ted­bir» derler.

Mükâteb: dahî müdebber gibi ism-i meful bir kelime olup bedel-i kitabete bağlanmış köle demektir.

Cariyenin Efendisini (Rabbini) Doğurması

Cariyenin Efendisini (Rabbini) Doğurması

Cariyenin efendisini doğurması" : Hadisin aslında yer alan "rabbini doğur­ması" ifadesindeki rab kelimesi, sahip ve efendi anlamına geîir. Alimler bu ibare­nin anlamı konusunda her zaman farklı görüşler sergilemişlerdir.

İbnü't-Tîn "Bu konuda yedi farklı görüş belirtilmiştir" demiş ve bunları zik­retmiştir. Ancak bunların bir kısmı diğerine dahildir. Ben (İbn Hacer) bunları birbirinden ayırarak şu dört görüşte özetledim:

CARİYESİNİ AZAD EDİP NİKAHLAYAN

6565 - Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam, Hz. Safiyye radıyallahu anhhayı azad etti ve azadlığını onun mehri kıldı ve onunla (hürre olarak) evlendi."

6566 - İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Köle, efendisinin izni olmadan evlenirse, zani sayılır."

KIRKBEŞİNCİ HADİS İSLAM’DA HARAM KILINAN ALIŞ VERİŞLER:

KIRKBEŞİNCİ HADİS

İSLAM’DA HARAM KILINAN ALIŞ VERİŞLER:

Cabir (r.a.)’den rivayet edildi, Mekke’de fetih günü Peygamber (s.a.v.)’i işitti, şöyle buyuruyordu:

“Allah azze ve celle ve onun rasulü içki, ölü, domuz ve putların satımını yasakladı.” Denildi ki:

“Ey Allah’ın rasulü ölünün iç yağları hakkında görüşünüz nedir, çünkü onunla gemiler yağlanıyor, deriler yağlanıyor ve insanlar onunla lamba yakıyor” buyurdu ki:

“Hayır, o haramdır” sonra Rasulullah (s.a.v.) buyurdu ki:

Konu: Cehennemin Sıfatları

Konu: Cehennemin Sıfatları

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Muhakkak ki, cehennemin içine kenarından bir taş atılsa, yet­miş sene düşer de, gene dibine ulaşamaz.”[1114]

Sehrete: Taş, Kaya

Sefiri: Cehennem Kenarı

Fetehvi: Düşmek

Karârıha: Dib, Sonu[1115]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

Diyetler

Diyetler

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şibh-i amd'ın diyeti, amd'ın diyeti gibi mugallaza'dır. Şibh-i amd'ın faaili öldürülmez.”[919] Ebû Davut bu hadisi İbn-i Amrbin El-As’ da rivayet etmiştir.

Şibh-i Amd: Katli meşru olmayan bir insanı âlât-i câriha'dan sayılmayan bir şeyle kasden öldürmek ki, bunun adına İslâm hukukunda şibh-î amd, yani yarı kasıt denilmektedir.

2- Şehveti Teskin Etmek:

2- Şehveti Teskin Etmek:

İkinci fayda, şehveti kırarak şeytandan korunmak, gözünü ve kendini nâmahremden muhafazadır,

Resûl-i Ekrem'in:

“Evlenen dininin yarısını muhafaza altına almıştır. Diğer yarısında Allah'tan korksun.”

“Evlenin! Evlenmeyenler oruç tutsun. Çünkü oruçta şehveti kı­ran bir hassa vardır.” hadîsleri, buna işarettir.

AĞIR BİR CİSİMLE ÖLDÜRMENİN HÜKMÜ

4937 - Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Bir yahudi, gümüş takıları için bir cariyeyi taşla öldürmüştü. Câriye Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a getirildi. Henüz canını teslim etmemişti. Kadıncağıza (birkısım isimler sayılarak): "Seni falanca mı öldürdü?" diye soruldu. Başıyla: "Hayır!" diye işaret etti. "Seni falan mı öldürdü?" diye bir başka isim zikredildi. Kadıncağız yine: "Hayır!" manasında başıyla işaret etti. Üçüncü kere sordu. Bu sefer: "Evet!" dedi ve başıyla işaret etti.

CARİYEYE HADD TATBİKİ

6754 - Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Cariye zina ederse sopalayın, yine zina yaparsa yine sopalayın, yine zina yaparsa yine sopalayın, yine zina yaparsa yine sopalayın, sonra onu, (bu halini belirterek) bir örgü (ip) bedeliyle de olsa satın!"

SADAKANIN MİRASI

4697 - Büreyde radıyallahu anh anlatıyor: "Bir kadın Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a gelip: "Ben anneme bir cariye tasadduk etmiş idim. Şimdi annem, cariyeyi bırakarak vefat etti" (deyip, hükmünü sordu). Aleyhissalatu vesselam:

"Sanna onun sevabı vacip olmuştur. Miras yoluyla da cariye sana geri gelmiştir!" buyurdular."

Müslim, Sıyam 154, (1149); Tirmizi, Zekat 31, (667); Ebu Davud, Vesaya 12, (2877), Zekat 31, (1656).

Son yorumlar