• warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
  • user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1635279229 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

cennet

(159) Ziyaret Etmek

(159) Ziyaret Etmek

345— Ebû Hüreyre, Peygamber (Sallaîlahü Aleyhi ve Seîlem) 'den ri­vayet ettiğine göre, Hazreti Peygamber şöyle buyurdu:

«— İnsan, hasta kardeşini görmeğe gittiği zaman yahut sıhhatteki kardeşini ziyaret ettiği zaman, Allah o ziyaretçiye şöyle buyurur: (Yaşa­yışında) hoş olasın, (âhiret yolunda) yürüyüşün de hoş olsun ve Cennette bir konak edinesin.»[679]

(150) Koğucu

(150) Koğucu

322— Hemmam anlatmıştır :

— Hüzeyfe ile beraberdik. Huzeyfe'ye denildi ki:

— Bir adam Hazreti Osman'a söz taşıyor.

Bunun üzerine Hüzeyfe, Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) 'in şöyle buyurduğunu işittim, dedi:

«— Koğucu Cennet'e girmez.»[636]

(137) Cimrilik

(137) Cimrilik

281— Ebû Hüreyre (Radtya'tlahu anh) 'den rivayet edildiğine göre, demiştir ki:

— Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

«Allah yolundaki (cihad esnasında çiğnenen) toz-toprak ile Cehen­nem dumanı bir kulun ciğerine ebediyyen toplanmaz. Cimrilikle îman da hiç bir zaman bir kulun kalbinde toplanmaz.»[559]

(76) Evlerin En Hayırlsı, İçinde Kendisine İyi Bakılan Yetimin Bulunduğu Evdir

(76) Evlerin En Hayırlsı, İçinde Kendisine İyi Bakılan Yetimin Bulunduğu Evdir

137— Ebû Hüreyre'den rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir:

— Resûlüllah (Salîallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:

«— Müslümanlar hakkında evlerin en hayırlısı, içinde kendisine iyi bakılan bir yetimin bulunduğu evdir; ve müslümanlar hakkında evlerin en kötüsü, içinde kendisine fenalık edilen bir yetimin bulunduğu evdir. Ben ve yetimin bakıcısı, Cennette şu iki gibiyiz.» Peygamber iki parmağını gösteriyordu.[273]

(65) Kötü Komşu

(65) Kötü Komşu

117— Ebû Hüreyre'den (Radiyallahu anh) rivayet edildiğine göre şöy­le demiştir:

— Peygamber (Saltallahü Aleyhi ve Se'.Iemj'm dualarından biri şöyle idi:

«— Allah'ım! Devamlı ikâmet edilen yerde kötü komşudan sana sı­ğınırım. Çünkü muvakkat yerdeki komşu değişir.»[233]

(35) Zalim Akrabaya İyilik Edenin Fazileti

(35) Zalim Akrabaya İyilik Edenin Fazileti

69— Berâ'dan rivayet edildiğine göre, şöyle dedi : Bir A'rabî (Bedevi, Peygamber'e) geldi de:

«— Ey Allah'ın Peygamber'i, beni Cennet'e koyacak bir amel bana öğret,» dedi. Peygamber buyurdu:

Sözü kısa yapmış isen de, meseleyi (mana bakımından) genişlet­miş oldun. İnsanı azad et. Rakabeyi fek et»

A'rabî dedi ki:

«— Bunlar (rakabeyi fek etmek ve insanı azad etmek her ikisi) bir değil midir?» Hazreti Peygamber:

(11) Ana-Babasına İyilik Edenin Allah Ömrünü Artırır

(11) Ana-Babasına İyilik Edenin Allah Ömrünü Artırır

22— Sehl'in babası Muaz'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) dedi ki:

«— Ana-babasına iyilik edene Cennet olsun, Azîz ve Celîl olan Allah onun ömrüne bereket versin (ömrünü çoğaltsın.)»[44]

Metinde geçen «Tuba = » kelimesi, Cennet, cennetteki bir ağaç manalarına geldiği gibi, saadet ve hayır karşılığı olarak da kullanılır.

(10) Ebeveynine Kavuşup Da Cennete Giremeyen Kimse

(10) Ebeveynine Kavuşup Da Cennete Giremeyen Kimse

21— Ebû Hüreyre'den rivayet edildiğine göre, Peygamber (Satlallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

«— Yazıklar olsun o kimseye, yazıklar olsun o kimseye, yazıklar ol­sun o kimseye...»

Ashab:

«— Ya Resûlallah, kimdir o?» dediler.

Hazreti Peygamber:

«— O kimsedir ki, yanında ana-babasına, yahud bunlardan birine ihtiyarlık erişmiş de Cehenneme girmiştir.» buyurdu.[42]

Bâb: İnsanlar Hakkında Zikredilmesi Caiz Olan Hususlar

Bâb: İnsanlar Hakkında Zikredilmesi Caiz Olan Hususlar

427- Hafs b. Ömer bize anlatarak dedi ki: Yezîd b. İbrahim bize Mu-hammed'den, o Ebû Hüreyre'den (ra) şunu nakletti:

Allah Resulü (sav) bize öğle namazanı iki rekat kıldırdıktan sonra selam verdi. Sonra kalkta ve mescidin ön tarafındaki bir kütüğe yaslan­dı. O gün Ebû Bekir ve Ömer de topluluğun arasındaydı. Fakat (nama­zın kısa kılınması hususunu) O'na açmaktan çekindiler. Tez canlılar mescitten çıktılar ve "Namaz kısaltıldı" diye konuştular.

KİTÂBU'T-TEVHÎD

KİTÂBU'T-TEVHÎD

TEVHİD BÖLÜMÜ

Bâb: "Allah, Göklerin Ve Yerin Yaratıcısıdır" Ayet-İ Kerimesi

494- Kabîsa bize anlatarak dedi ki: Süfyân bize İbni Cüreyc'den, o Sü­leyman'dan, o Tâvûs'tan, İbni Abbâs'ın (ra) şöyle dediğini nakletti:

Allah Resulü (sav) geceleyin teheccüd için kalktığı zaman şöyle dua ederdi:

HASTALANARAK ÖLEN

6462 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kim hasta halde ölürse şehit olarak ölmüştür ve kabir azabından korunmuştur, sabah-akşam cennetten rızıklandırılır."

ELLİNCİ HADİS ALLAH TEALA’NIN ZİKRİ

ELLİNCİ HADİS

ALLAH TEALA’NIN ZİKRİ

Abdullah bin Bişr’den şöyle dediği rivayet edildi: Peygamber (s.a.v.)’e bir adam geldi ve dedi ki:

“Ya Rasulullah İslam’ın şeriatlara bana çoğaldı, bize yapışacağımız toplayıcı bir kapı göster” buyurdu ki:

“Dilin Allah’ın zikriyle devamlı yaş olsun” bu lafızla bunu İmam Ahmed tahric etti.1

HÂ-MÍM el-MÜ'MİN SURESİ

HÂ-MÍM el-MÜ'MİN SURESİ

771 - Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Her kim akşam olunca Hâ-mim el-Mü'min süresini baştan, 3. (dahil) âyetine kadar ve âyete'l-Kürsîyi okuyacak olursa bu iki Kur'ân kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sâyesinde akşama kadar muhafaza edilirler."

Tirmizî, Sevâbu'l-Kur'ân 2, (2882).

772 - Alâ İbnu Ziyâd'ın anlattığına göre, cehennemi zikrederken bir adam kendisine:

Cennete Girmeyi Kazandıran Sebepler

Cennete Girmeyi Kazandıran Sebepler

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Cennete girecek olan ilk kişi üç ikisi ile cehenneme girecek olan ilk üç kişi bana gösterildi. Cennete girecek olan ilk üç kişi şehit, Rabbine karşı ibadetini güzel yapıp efendisine sadık olan köle ve iffetli, namus­lu kişi. Cehenneme girecek olan ilk üç kişiye gelince:

Toplumun başına musallat olan sultan, malının zekâtını vermeyen ser­vet sahibi ve kendiğini beğenmiş yoksul.”[731]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

Konu: Yetimi Korumak

Konu: Yetimi Korumak

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bir veya iki yetimi evine alarak yediren içiren ve onun meşakkatlarına sabır eden kimseyle cennette işaret ve orta parmak gibi bir arada olacağız.”[614]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ben, yetime bakan kimseyle cennette iki parmak gibi oluruz.”[615]

Konu: Buluğa Ermeden Ölen Müslüman Çocukları

Konu: Buluğa Ermeden Ölen Müslüman Çocukları

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Müslümanların bulûğa ermeden ölen çocukları kıyamet günü arş-ı alanın altında oturur ve (anne, baba gibi: yakınları için) şefaatçi olur. Ettikleri şefaat da kabul olunur. Bunlar, henüz on iki yaşını doldurmadan ölen çocuklardır. On üç yaşını dolduran çocuklar ise, işledikleri iyilikleri­nin sevabını alır, kötülüklerinin cezasını çekeceklerdir.”[482]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

Konu: Cennetin Güzellikleri

Konu: Cennetin Güzellikleri

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Cennet, (tabaka halinde olan) yüz dereceden (makamdan) oluşmuştur. Her birinin arasındaki mesafe, yerle gök arası kadardır. Cennetin dört büyük ırmağı, en üst tabakadaki firdevs denilen cennet makamından akar. O halde, Allah'dan dilerseniz, arş'ın altında bulunan firdevs cenne­tini dileyiniz.”[1076]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

Konu: Allah'ın Rahmetini Gerektiren İyi Ameller

Konu: Allah'ın Rahmetini Gerektiren İyi Ameller

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah'ın rahmetini gerektiren sebeplerden birisi de (kişinin kar­şılaştığı din kardeşine) bol bol selâm vermesi ve tatlı dille konuşmasıdır.”[18]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz Allah'ın hoşnutluğunu kazandıracak sebeblerden biri­si de, müslüman kardeşlerini sevindirmektir.”[19]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

KONU: SAHABELERİN FAZİLETLERİ

KONU: SAHABELERİN FAZİLETLERİ

1- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Ümmetimin en merhametlisi Hz.Ebu Bekir, kötülüklere karşı çok çabuk hiddetlenen Hz. Ömer, haya hususunda en titiz olan Hz. Osman, Şeriat hükümlerini en iyi uy­gulayan Hz. Ali, miras meselelerini en iyi bilen Zeyd İbnü Sabit, Kur­an-ı Kerim'i en iyi okuyan Ubeyy, (r. a.) helal ve haramı birbirinden en iyi ayırd edebilen Muaz İbnü Cebel’dir. Şüphesiz, her ümmetin bir emini (güvenilir kişisi vardır.) Bu ümmetin emini de Ebu Übeyde el- Cerrah'tır."[22]

KONU: PEYGAMBERİMİZİN FAZİLETİ

KONU: PEYGAMBERİMİZİN FAZİLETİ

1- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Şüphesiz ben iyikliklerin kapısı açmak, kilitli kalpleri fethetmek için gönderilen son peygam­berim.

Hikmetleri toplayan ve o hikmetleri çözen Kur'an-ı Kerim bana verildi. Bana verilen Kur'an'da ( ve îlka edilen vahyde ) sözü özü verildi, bildirildi.[694]

Hikmet ve akla dayanmayanlar sizi helake sürüklemesin.”

2- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Ben ancak, tebligacıyım, hidayeti veren Allah’ır. Her şeyi veren Allah'tır. Ben ancak, taksim ederim verileni.”[695]

13. Söz Taşımak Ve Nemmanlık Etmek

13. Söz Taşımak Ve Nemmanlık Etmek

Allahü Teala: “O kıymetsiz kimse, insanları ayıblar ve fesad yönün­den birinden söz alıp, diğerine götürür, gammazlık eder”, buyurdu. Ve yine buyurdu:

“Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi ve ayıblamayı adet edinene şiddetli azab vardır” Bütün bu ayetlerle nemmamlığı (söz taşımayı) bildiriyor. Resûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem):

“Nemmam (söz taşıyıcı) Cennete giremez”, buyurdu. Ve yine buyur­du:

Tevekkülün Fazileti

Tevekkülün Fazileti

Allahü Teâlâ herkese tevekkülü emreylemiştir. ve:

“Tevekkül îmanın şartıdır”, buyurmuştur. Sûre-i Mâide'de:

“Eğer îmanınız varsa, Allah'a tevekkül ediniz” . Sûre-i İmrân'da:

“Allahü Teâlâ tevekkül edenleri el­bette sever”. Sûre-i Talâk'da:

“Bir kimse Allahü Teâlâ'ya tevekkül ederse, Allahü Teâlâ ona kâfidir”. Sûre-i Zümer'de:

“Allahü Teâlâ, ku­luna kâfi değil midir?” gibi daha nice âyet-i kerîme vardır.

Resûlüllah (sallâllahü aleyhi ve sellem) buyuruyor ki:

Yobazlara İlahi İhtar

Yobazlara İlahi İhtar

Hz. Allah buyuruyor ki:

“Allah'ın camilerinde onun adına yapılan ibadetlere engel olmaya çalışan ve tahrip etmeye koyulan kimselerden daha zalim başka kim olabilir?”[138]

Sayın okuyucu:

Bütün ruhunla dinle, aklınla üzerinde dur ve bu ayetin kutsal mana­larının altında yatan gerçek hazinelerine dal ve fikir incilerini çıkar­mağa çalış. Allah'a karşı gelmek, evlerini tahrip edip şeytanları memnun etmeye çalışan kimselerin arasına katılma.

Ahirette İman

Ahirette İman

İçinde yaşadığımız dünya fânidir. Çünkü Yüce Allah bu âlemi, için­deki türlü çeşitli varlıkları geçici bir zaman için yaratmıştır. Ve buna gö­re dünya bir gün sona erecek, yok olup gidecektir. Buna kıyamet diyo­ruz. İşte kıyametten sonra yeni bir sonsuz hayat başlayacaktır. Buna ahi-ret denir. Her müslümanın buna inanması şarttır.

Soru: Ahîret neye denir?

ÇOCUKLARIN HÜKMÜ

4808 - Hz. Aişe (R.a) anlatıyor: "Bir çocuk ölmüştü. Ben: "Ne mutlu ona! Cennet kuşlarından bir kuş oldu!" dedim. Aleyhissalâtu vesselâm:

"Sen Allah'ın cenneti de cehennemi de yarattığını, beriki için de öteki için de ahali yarattığını bilmiyor musun?" buyurdular."

Müslim, Kader 30, (2662); Nesâi, Cenaiz 58, (4, 57); Ebu Davud, Sünnet 18, (4713).

4809 - İbnu Abbas (R.a) anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'dan müşriklerin çocukları hakkında sorulmuştu.

"Allah onları yarattığı zaman ne yapacaklarını iyi biliyordu!" buyurdular."

CENNETİN EVSAFI

7296 - Ebu Sa'îdi'I-Hudrî radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Cennette bir karışlık yer (ebedi olduğu için, fani olan) küre-i arz ve üzerinde bulunanlardan -dünya ve içindekilerden- daha hayırlıdır."

7297 - Sehl İbnu Sa'd radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Cennette bir kamçılık yer (ebedi olduğu için, fani olan) dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır."

CENNETİN VASFI

7291 - Enes İbnu Malik radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki: "Şu dünya ateşiniz var ya! Bu, cehennem ateşinin yetmiş cüzünden bir cüzdür. Eğer o, su ile iki kere söndürülmemiş (harareti giderilmemiş) olsaydı, ondan faydalanamazdınız. Şurası muhakkak ki, bu dünya ateşi, aziz ve celil olan Allah'a, bir daha eski hararetine döndürmemesi için dua eder."

RÜ'YETULLAH (ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

5121 - Cerîr İbnu Abdillah radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bir dolunay gecesi, aya baktı ve:

"Siz şu ayı gördüğünüz gibi, Rabbinizi de böyle perdesiz göreceksiniz ve O'nu görmede bir sıkışıklığa düşmeyeceksiniz (herkes rahatça görecek). Artık, güneşin doğma ve batmasından önce hiç bir namaz hususunda size galebe çalınmamasına gücünüz yeterse bunu yapın (namazları vaktinde kılın, vaktini geçirmeyin)."

Son yorumlar