warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

huzur

(141) Maundan Emin Olan Kimse

(141) Maundan Emin Olan Kimse

300— Seleme, babası Ubeydullah îbni Mıhsan El-Ensarî'den, o da Peygamber (Sallaüahü Aleyhi ve Sellem) 'den rivayet ettiğine göre, Peygam­ber şöyle buyurdu:

«— Malı (ve nefsi) hakkında emniyet içinde olan, günlük yiyeceği yanında olduğu halde vücudu sıhhatli bulunan, dünyayı (bütün menfaat­lerini) kazanmış gibidir.»[594]

(70) Yahudi Komşu

(70) Yahudi Komşu

128— Mücahid'den rivayet edildiğine göre, şöyle anlatmıştır:

«— Abdullah îbni Amr'ın yanında idim, kölesi de bir koyun yüzü­yordu.» Abdullah îbni Amr dedi ki:

«— Ey genç! Bitirdiğin zaman, Yahudi komşunla başla (hediye ver).»

Oradaki topluluktan bir adam:

«— Yahudi'ye mi? (vereceksin) Allah seni ıslâh etsin,dedi.

Abdullah Îbni Amr şöyle cevap verdi:

(53) Merhamet Etmiyen Merhamet Olunmaz

(53) Merhamet Etmiyen Merhamet Olunmaz

95— Ebû Saîd (RadlyaUahu anh) Peygamber (Sallallahü Aleyhi ye Seîlemyden rivayet ettiğine göre, şöyle demiştir:

«— Merhamet etmiyene, merhamet olunmaz.»[190]

(47) Çocuk Göz Bebeğidir

(47) Çocuk Göz Bebeğidir

87— Cübeyr îbni Nüfeyr'den rivayet, şöyle dedi:

«— Bir gün (ashabdan) EI-Mıkdad İbni'l-Esved'in yanında oturuyor­duk. Bir adam ona uğradı ve dedi ki:

«— Resûlüllah (SaîUülahü Aleyhi ve Sellem)'i gören şu iki göze ne mut­lu! Allah'a yemin olsun, biz arzu ediyoruz ki, senin gördüklerini biz de gÖreydik, şahit olduklarına şahit olaydık.»

Bâb: Kur'an Karşılığında Ve Bedelsiz Evlendirme

Bâb: Kur'an Karşılığında Ve Bedelsiz Evlendirme

349- Ali b. Abdullah bize anlatarak dedi ki: Süfyân bize, Ebû Hâzim'den, o Sehl b. Sa'd'dan (ra) şunu nakletti:

Allah Resûlü'nün (sav) huzurunda bir topluluğun arasındaydım. Bir adın kalkarak şöyle dedi: Ey Allah Resulü! Bu kadın size kendini hibe itti. Hakkında görüşünüzü söyleyiniz.

Bâb: Falcılık Ve Kehanet

Bâb: Falcılık Ve Kehanet

395- Saîd b. Ufeyr bize anlatarak dedi ki: el-Leys bize Abdurrahman b. Hâlid'den, o İbni Şihâb'dan, o Ebû Seleme'den, o Ebû Hüreyre'den (ra) şunu nakletti:

Allah Resulü (sav) Hüzeyl kabilesinden kavga eden iki kadın hak­kında karar vermişti. Birisi diğerine taş atmış ve taş karnına çarparak hâmile olan kadının karnındaki bebeği öldürmüştü. Bunun üzerine Al­lah Resülü'nün (sav) huzurunda davalaştılar. O, "Köle erkek veya ka­dının kan bedelinin yirmide biri miktarı diyet" hükmü verdi.

KİTÂBU AHBÂRU’L-ÂHÂD

KİTÂBU AHBÂRU’L-ÂHÂD

HABER-İ VÂHİDLER BÖLÜMÜ

Bâb: Haber-İ Vâhid İle Rivayetin Caiz Oluşu

488- Züheyr b. Harb bize anlatarak dedi ki: Yakup b. İbrahim bize kı­sandan, o Salih'ten, o İbni Şihâb'dan, o Ubeydullah b. Abdillah'tan, : l:i Hüreyre (ra) ve Zeyd b. Hâlid'den (ra) şunu nakletti:

İki adam Allah Resûlü'nün (sav) huzurunda davalaştilar.[1]

Şerh

Bâb: "Beşinci Defada Da; Eğer Yalancılardan İse.."

Bâb: "Beşinci Defada Da; Eğer Yalancılardan İse.."

329- Mukaddem b. Muhammed b. Yahya bize anlatarak dedi ki: Amcam Kasım b. Yahya bize Abdullah'tan, o Nâfi'deu, o Abdullah b. Ömer'den (ra) şunu nakletti:

Allah Resulü (sav) zamanında bir adam hanımına iftira atarak on­dan olan çocuğunu reddetmişti. Allah Resulü (sav) ikisinin huzura geti­rilmesini emretti. O'nun önünde Yüce Allah'ın emri gereğince lanetleş-tiler. Çocuğun velayetini kadına bıraktı ve lanetleşen çifti ayırdı.[5]

Şerh

Bâb: Meyvesini, Hurmasını, Toprağını Veya Ekinini Satan Kimse

Bâb: Meyvesini, Hurmasını, Toprağını Veya Ekinini Satan Kimse

167- Haccâc bize anlatarak dedi ki: Şube bana Abdullah b. Dinar'dan, o İbni Ömer'den (ra) şunu nakletti:

Allah Resulü (sav) meyvenin olgunlaşıncaya kadar satılmasını ya­sakladı. Olgunlaşması ile neyin murat edildiği sorulduğunda şöyle buyurdu: Kusur ve afeti gidinceye kadar.[5]

Şerh

Kusur ve afeti gidinceye kadar" ifadesinde satışa konu meyvenin olgunlaşma ölçüsü zikredilmektedir.

Hüküm

KIRKINCI HADIS AHIRET İÇIN HAZIRLIK

KIRKINCI HADIS

AHIRET İÇIN HAZIRLIK

İbni ömer (r.a.)’den şöyle dediği rivayet edildi: Rasulullah (s.a.v.) omuzumdan tuttu ve buyurdu ki: “Dünyada sanki garib veya yolun bir tarafından öbür tarafına geçen gibi ol, ibni Ömer (r.a.) diyordu ki: Akşamlayınca sabahı bekleme, sabahlayınca akşamı bekleme, sıhhatlı zamanında hastalık için tedarikli ol, hayatında ölümün için tedarikli ol” bunun buhari rivayet etti.1

Konu: Her Zorluktan Sonra Kolaylığın Olması

Konu: Her Zorluktan Sonra Kolaylığın Olması

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“(Mümin bir kimsenin içinde bulunduğu) zorluğu, kertenkele yuvasından dahi çıkaracak bir kolaylık vardır.”[338]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Çok istiğfar eden bir kimse için, Hz. Allah her düşünce ve üzüntüsüne karşılık huzur ve rahatlık, her sıkıntısına karşılık da bir kur­tuluş yolu, zannetmediği yoldan ise rızkını verir.”[339]

Namazda Huzur Ve Kalb Huşûunun Şart Olması

Namazda Huzur Ve Kalb Huşûunun Şart Olması

Bilmiş ol ki, husûr ve huşûun namazda şart olmasını emreden pek çok deliller vardır. Bunlardan bâzıları şu âyetlerdir:

“Zikrim için, beni hatırlamak için namazı kıl.” [598]

331- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Namaz dinin terazisidir. Namazını tam anında kılan bir kimse, dinin geriye kalan işlerini de tamamlar, eksik kılanlar diğer amellerini de eksik yaparlar.)”[599]

332- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Cami de kahkaha ile gülmek, kişinin kabrinde karanlıktır.”[600]

Zikrîn Çeşitleri

Zikrîn Çeşitleri

Ulema-i İslam, zikrin çeşitlerini beyan etmişler, zikir:

a. Lisanla,

b. Kalble,

c. Bedenle olmak üzere üç türlü yapılır demişler­dir. Şimdi bunları kısaca izah edelim.

Lisanla zikir: Allahû Tealaya hamd-ü sena etmek, onu esma-i hüsnasıyla yad etmek, teşbih ve tehlü etmek, şükretmek, istiğfar etmek, kur'an okumak ve dua. etmek­le olur.

Kalble zikiri Allahü zülcelali gönülden anmaktır. Bu da üç kısma ayrılır:

data-ad-client="ca-pub-8844673487498982"
data-ad-slot="6052113740">

Son yorumlar