user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1642682139 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Sabrın İlâcı

Sabrın İlâcı

Sabır bir kısım değildir. Her birine sabretmek ayrı bir zorluktur ve her birinin ayrı ilâcı vardır. Evet, hepsinde olduğu gibi bunun da ilâcı ilim ve amel terkibidir. Mühlikât kısmında anlattıklarımızın dörtte biri sabrın ilâcıdır. Burada bir misal ile bir ilâçtan daha bahsedelim. Diğer­leri buna benzetilerek anlaşılabilir. Sabır, şehvet kuvvetine karşı, din kuvvetinin dayanması, direnmesidir demiştik. Bu da iki kuvvetin çarpışmasıdır. Bir kimse, iki kişiyi çarpıştırırsa, kavga ettirirse, birinin vermesini ister. Onun yenmesi için çare arar, ona kuvvet vermek ve yar­dım etmek ister. Bir kimsede şehvetini tatmin isteği kuvvetli olursa ya­hut fercini koruyamazsa ve sabredemezse, gözünü bakmaktan, kalbini düşünmekten, istediği halde koruyamazsa ve sabredemezse, bunun ilâcı onun şehvet kuvvetini kırmamız, zayıf düşürmemizdir. Bu da üç şeyle olur:

1- Biliyoruz ki, şehvete yardım ve takviye iyi yemeklerden ve gı­dalardan meydana gelir. O halde, yardım etmeyiz ve oruç tutmasını söy­leriz. Şöyle ki: Geceleri kuru ekmek yer, et ve kuvvetli yemekleri kafi­yen yemez.

2- Şehveti harekete geçiren, uyaran yolları tıkarız. İkaz, güzel yüzleri görmekle olur. O halde uzlet etmeli, gözünü korumalı ve kadınların ve çocukların geçtiği yollarda durmamalıdır.

3- Onu mübâh ile yatıştırmaktır. Böylece haram istekler peşinde gitmez. Şehvetinin yatışması için evlenmelidir. Ekseriya, evlenmeden bu şehvetten kurtulamaz. Nefis azgın bir hayvan gibidir. Onu zapt etmek önce, yem vermemekle olur. İkincisi yemi uzak tutarız, yemi görmez. Üçüncüsü, azgınlık yapmayacak kadar yem veririz. Bu üç şey de şehve­tin ilâcıdır ve bunlar şehvet kuvvetini kıran, zayıf düşüren ilâçlardır.

Cesaret gelinceye kadar, din kuvvetini ağır ağır şehvetlere mu­halefete alıştırmalı ve bunu ödet edinmelidir. Kuvvetlenmesini isteyen kimse, kuvvetini denemelidir. Kuvvetle yapılacak işleri tedricen yapma­lıdır ki, ağır ağır tamam olsun. Nitekim Kuvvetli bir kimse ile güreşmek isteyen kimse, önceden ondan kuvvetsizlerle güreşmeli, kuvvetini dene­meli idman yapmalıdır. Çünkü bunlar kuvveti arttırır. Bunun için ağır iş­lerde çalışanların kuvveti çok olur. Bütün işlerde sabır ilâcını elde et­mek böyledir.

Yarabbi! Bizleri, ilâhi musibetlere sabırlı kullarından ey­le! Allah’ım! Bizleri, şâkir zümresinden eyle! Bizleri, nefsimi­ze mahkûm eyleme, bizi nefsimize hâkim kılıp nefsimizi biz­lere mahkûm eyle! Buradan kalkmadan mağfiretinle şâd ey­le! Âhir ve âkimetimizi hayır eyle! Son nefeste habibinin ce­mali ile müşerref eyle! Iyman ile göçür. Salihlere, âşıklara il­hak eyle! Ruhumuzu, habibinin ruhu ile aşina eyle! Son. ne­feste bizi korkutma. Ölüm acısı, kabir vahşeti, mahşer dehşe­ti, hisabta hacâlet, mizanda nedamet, sıratta felâket verme ölümü sevinerek bekliyenlerden, kabirleri cennet bahçesi olanlardan, mahşerde arşın gölgesinde gölgelenenlerden, hesab defteri sağ tarafından verilenlerden, mizanda, sıratta selâme te erenlerden, duhûlü-evvelin ile cennete girenlerden, cennet ten cemalini görenlerden, firdevsten visaline erenlerden ey

Dünyamızı mâmur, ahiretimizi mâmur, gönlümüzü, yüzü­müzü pürnûr eyle! Cismimizi hafif, ırzımızı afif, ahlâkımızı nezih eyle! Kalbimizde iyman, aklımızda irfan ve izan, dilimiz­de Kur'ân, senin zikrinde her an vücudumuza derman ihsan ey­le! Gözümüzde ibret, gönlümüzde gayret, fuâdımızda lezzet din ve iymanımızda izzet ihsan eyle! Amelimizi ihlâs ve takva ile ilbas, kalplerimizden ve kalıplarımızdan ihracı vesvas ey­le! Gazabtan, riyadan, hasedden, hülyadan, hubbu sıvadan, kibir ve gururdan bizleri halâs eyle! Hisabı mürurda, edayı duyunda bizlere inayet eyle! Mala gönül vermekten, Câha ehemmiyet kılmaktan, zâlime meyi etmekten, namerde muh­taç olmaktan, tövbesiz ecel erişmesinden, amelsiz kabre gir­mekten rabbim bizleri muhafaza eyle! Âsileri ıslah, gafilleri agâh, müznibleri affın ile şâd eyle! Yurdumuzu âbâd, müna­fıkları ibâd, düşmanlarımızı berbâd eyle! Kâmilleri teksir, salihleri tenvir eyle! Gariplere inayet, âşıklara vuslat nasib eyle!

Vücudümüze sıhhat, kalbimize şefkat, suçumuza rahmet eyle! Kâfirlere zillet, müminlere izzet, taatında lezzet ihsan eyle! Cümlemizi canımızla, malımızla dini İslama hadım eyle.

Âmin, bi hürmeti-seyyidil-mürseliyn.[256]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar