user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1596517663 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

(32) Sılâ-i Rahmi Terk Edenin Günahı

(32) Sılâ-i Rahmi Terk Edenin Günahı

64— Cübeyr İbni Mut'ım'den haber verildiğine göre, Cübeyr Resûlül-lah (Saüallahü Aleyhi ve Sellem) 'in şöyle buyurduğunu işitti:

«— Sılâ-i rahmi terk eden cennete girmez.»[128]

Daha önceki hadîs-i şerifte sılâ-İ rahmin terki halinde rahmet ve be­reketin kalkacağı beyan edildiği halde, burada «Cennete giremez» ifade­siyle ağır bir ihbarda bulunuluyor. İşin ehemmiyetine binaen ya bu günâhı işlememeğe tembih ve ondan alıkoymaya işaret vardır, ya da îman bakı­mından Müslümanlarla ilgiyi keserek îmansız göçenler murad edilmiştir ki, bunlar cennete giremezler.

Cübeyr İbni Mut' im :

Kureyş'in ulularından ve âlimlerinden otan Cübeyr, Bedir esir­leri arasında Peygamber Efendimizle karşılaştığı sırada, Hazretî Peygamber «Tûr» sûresini okuyordu. Cübeyr diyor ki :

«— Kalbime giren İlk îman bu olmuştur.» Hudeybiye ve Fetih yılları arasında İslâm'a girdiği nakledilmektedir. Hz. Muaviye'nin hilâfeti za­manında Medînede hicrî 59 târihinde vefat etmiştir. Allah ondan razı olsun.[129]

65— Ebû Hüreyre'nin, Resûlüllah (SallallahüAleyhiveSeHem)'m şöy­le dediğini rivayet ettiği kendisinden işitilmiştir:

«— Rahme delâlet eden rahim, — kelimesi — Rahman isminin bîr da­lıdır.» Rahim der ki:

«— Ya Rab! Bana zulmedildi. Ya Rab! Ben terk edildim. Ya Rab! Bana (şu zulüm yapıldı), bana (şu haksızlık yapıldı)...»

Allah Tealâ ona cevab verir:

«— Seni terk edenden rahmeti kesmeme, senin haklan ı verene ihsan etmeme razı olmaz mısın?»[130]

Diğer hadıs-i şeriflerde olduğu gibi, burada da Sılâ-i rahmi terk etme­nin günâh olduğu ve insanı Allah'ın rahmetinden mahrum b:rakmaya ve­sile olduğu, yerine getirildiği takdirde de Allah'ın rahmet ve ihsanına ka­vuşulacağı beyan buyurulmaktadır.[131]

66— (22-s) Saîd îbni Sem'an dedi ki:

«— Çocukların ve sefihlerin başa çıkmasından (onların kumandan olmasından), Ebû Hüreyre'nin Allah'a sığındığını işittim.» Saîd İbni Sem'an yine şöyle dedi:

— İbni Hasene El-Cühenî, Ebû Hüreyre'ye şunu sorduğunu bana an­lattı :

«— Bunun (çocukların ve sefihlerin başa çıkmasının) alâmeti nedir?»

Ebû Hüreyre cevab verdi:

«— (Bunun alâmetleri), sılâ-i rahimlerin terk edilmesi, azgına itaat edilir olması ve ^mürşide (ilim ve hak yol öğretene) işyarı olmamasıdır.»[132]

Buradaki lâfızlar her ne kadar Ebû Hüreyre 'den naklediliyor-sa da, başka muhaddislerce Ebû Hüreyre 'den Hazret! Peygamber e kadar yükseltiliyor ve merfu hadîs oluyor.

. Çocukları başa çıkarmak demek, onların dediğini yapmak ve onlara İtaat eylemektir ki, bu takdirde insanlar bilhassa din işlerinde helak olmuş­lar demektir. Sefihlere itaat da yine böyledir. Sefih, hafif akıllıya, aklı nok­san olana denir. Bu gibilere itaatin doğuracağı zararlar aşikârdır. Zamanı­mızda da çocuklara ve sefihlere yapılan itaatin cemiyete, şahıslara getirmiş olduğu zararlar birer vakıa olarak gözükmektedir.

Bu felâketi doğuran sebepleri de Ebû Hüreyre üç maddede toplamıştır:

1— Sılâ-i rahmin terk edilmesi. Akrabalık bağlarını kesmek, büyük­lere hürmet ve itaati terk etmek olur. Hürmet terk edilince de çocuk başa çıkar.

2— Azgına itaat olunmak. Hududu aşan, düzen ve nizam tanımayan azgına itaat edildiği takdirde, bunlara müsamaha gösterilince, İlk yardım­cıları ve organları çocuklar ve sefihler olacaktır ki, burada da çocukların ve sefihlerin başa çıkması vardır.

3— Hak ve hakikati öğreten mürşide isyan etmek. İlmin değerini an-lamayıp ilim ve hak yol öğretene isyan etmek, bâtıla ve sapıklığa yardım etmek demektir. Bunu ayırt edemeyenler de çocuklarla hafif akıllılar olur ve bunlar ön bulmuş olurlar. Böylece bu üç sebep tahakkuk ettiği zaman, cemiyetin bünyesi tahrip edilmiş ve helaki için zemin hazırlanmış olduğu gerçeği meydana çıkar.

Eserin raviİerinden S a î d i b n. 4 S e m ' a n , tâbİİ olup, mev­suktur.[133]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

data-ad-client="ca-pub-8844673487498982"
data-ad-slot="6052113740">

Son yorumlar