user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1643168540 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Emredilen Dört Şey , Yasaklanan Dört Kap

Emredilen Dört Şey

Hz. Peygamber onlara dört şeyi emretti": Yani dört hususu veya cümleyi emretti.

Kurtubî şöyle demiştir: Emredilen dört şeyin ilki namazdır. Kelime-İ şehadet ise tıpkı "Biliniz ki ganimet olarak aldığınız şeylerin beşte biri Allah'ın, resulü­nün.[33] âyetindeki "Allah" sözcüğünde olduğu gibi bereket ummak için zikredilmiştir. Et-Tîbî de bu yönde görüş belirterek şöyle demiştir: "Beliğlerin âdeti, söz bir amaç için zikrediîdiğinde sözün öncesini bu amaca ayırıp geri kalan kısmını atmaktır. Burada da asıl amaç kelime-İ şehadeti zikretmek değildir. Çünkü söz konusu heyet, zaten kelime-İ şehadeti kabul eden mü'minlerdi. An­cak belki de İslâm'ın İlk yıllarında olduğu gibi imanın yalnızca kelime-i şehadet-ten İbaret olduğunu zannediyorlardı. Bu sebeple kelime-i şehadet emredilenler arasında sayılmamıştır."

Yasaklanan Dört Kap

Hz. Peygamber onlara dört şeyi yasakladı": Yani burada zikredilen dört kabın İçinde bulunan şeyi yasakladı.

Hantem" testi demektir. Sahih-i Müslim'de İbn Ömer bu şekilde açıklamış­tır. Yine Müslim'de Ebû Hureyre'den rivayet edildiğine göre hantem yeşil testi­dir. Harbî el-Ganb isimli kitabında Atâ'dan bunların çamur, tüy ve kandan ya­pılan testi olduğunu anlatmaktadır.

Dübbâ" (içi boşaltılmış kuru) kabaktan yapılan kaptır. "Nakîr" içi oyulmuş hurma ağacından yapılan kaptır. Müzeffet" ise zift ile sıvanmış kaptır.

Mukayyer" kuruduğunda yanan, gemi vb. şeylerin sıvandığı bir tür bitki ile sıvanan kaptır. Bunİan el-Muhkem isimli eserin yazarı söylemiştir.

Ebû Dâvud et-Tayâlİsî'nin Müsnedinde Ebû Bekre'den şu rivayet edilmiştir:

Dübbâ şudur: Tâif halkı kabağı oyup içine üzüm doldurur, sonra da üzüm içinde tamamen ölünceye kadar gömerdi.

Nakîr şudur: Yemâme halkı hurma ağacının gövdesini yontup yaş hurmayı bunun içinde şıra yapar sonra da tamamen hurma ölünceye kadar bırakırdı.

Hantem içi şarap dolu olarak bize iletilen fıçılardı.

Müzeffet ise zift ile sıvanmış testilerdi". Bu hadisin senedi hasendir.

Sahabenin tefsiri, diğer tefsirlere tercih edilmelidir. Çünkü sahabe, bu söz­lerle ne kasdedildiğini daha iyi bilir.

Burada dört kabın yasaklanmasından kasıt özellikle bu kaplarda şıra yap­manın yasaklanmasıdır. Çünkü bu kapların özelliği sebebiyle şıra kısa zamanda sarhoş edici hale dönüşüyordu. Bunu bilmeksizin bu kaplardan şıra içmek mümkün olduğu için bunlar yasaklanmıştır.

İçecekler kitabında geleceği üzere, sonradan sarhoş edici tüm içkilerin ha­ram kılınması ile birlikte tüm kaplarda şıra yapmak serbest bırakılmıştır

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar