SEKİZİNCİ HADİS: MÜŞRİK ARABLARLA SAVAŞMAK

SEKİZİNCİ HADİS:

MÜŞRİK ARABLARLA SAVAŞMAK

Abdullah bin Ömer (ra)’den rivayet edildi, peygamber (sav) buyurduki: Allahtan başka ilah olmadığına, Muhammedin Allahın elçisi olduğuna şehadet getirinceye, namaz kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum, bunu yaparlarsa, islam hakı müstesna kanlarını ve mallarını benden korumuşlardı, hesaplarıda Allaha aittir “Buharive Müslim rivayet etti.

Bu hadisi Buhari ve Müslim Vakıd bin Muhammed bin Zeyd bin Abdullah bin Ömer rivayetinden tahric eti, O’da babasından , O’da dedesi Abdullah bin Ömer (ra) den tahric etti. Ancak islam hakkı müstesna, sözüyle Buhari yalnız kaldı, bu hadisin manası peygamber (sav)’den çok vecihlerle rivayet edildi, sahihi buharide Enes (ra)den peygamber (sav)’den şöyle buyurduğunu rivayet etti: İnsanlarla Yani müşriklerle Allahtan başka ilah olmadıına, Muhammedin onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet edinceye kadar savaşmakla emrolundum, Eğer Allahtan başka ilah olmadığına, Muhammedin Allahın rasulü olduğuna şehadet ederlerse namazımızı kılarlarsa, kıblemize yönelirer, kestiğimizi yerler, o zaman bize hakkı hariç kanları ve malarıharam olur. (1)

İmam Ahmed Muaz bin Cebel (ra)’den tahric etti, peygamber (sav) buyurduki: (S: 155) İnsanlarla ortağı olmayan tek allahtan başka ilah olmadıına, Muhammedin Allahın rasülü olduğuna şehadet edinceye kadar, zekat verincyee kadar savaşmakla emrolundum, bunu yaparlarsa, hak hariç kanarını ve mallarını korumuşlardır, hesabları Alah azze ve celleye aittir” (2) Hadis hasendir, İbni Mace kısa olarak tahric etti.

Yine Ebu Hureyre (ra)’den buna benzer tahric etti, Fakat bu Ebu Hureyre (ra)nin meşhur rivayetinde, namaz kılak, ve zekat vermek yoktur, sahihaynde Ebu Hureyre (ra)’den rivayet edildi, peygamber (sav) buyurduki: İnsanlarla Lailahe illallah deyince kadarsavaşmakla emrolundum. Mim: Le ilahe illallah derse, hakık müstesna muhakak malını vevnefsini benden korumuştur, hesabıda Allah azze ve celleye aittir” Müslimin bir rivaeytinde: Allahtan başka ilah olmadığına şehadet edinceye , bana iman edinceye ve getirdiğme iman edinceye kadar yine Müslim Cabir (ra)’den tahric etti ilk Ebu Hureyre (ra)’ın lafzıyla ve sonuna şu ziyadeyi yaptı ve şunu okudu: ( halde rasulüm)sen hatırlat sen ancak hatırlatıcısın. Onların üzerinde bir zorba değilsin.) (3)

Yin Ebu Malik el Eşcaiden tahric etti. O’da babasından rivyetetti, dedi ki: Peygamber (sav)’i işittim şöyle buyuruyordu: Kim Allahtan başka ilah yoktur derse, ve Alahtan başka tapılanara küfrederse, Allah onun kanını ve malını haram kılar, hesabıda Allaha aittir.” (4)

Süfyan bin uyeyneden şöyle didiği rivayet edildi: Bu islamın evvelindeydi, namaz, oruç zekat, ve hicret farz olmadan önce. Bu gerçekten zayıftır, Süfyandan sahih oluşuna bir bakmak gerek, çünkü bu hadisin rivayetçileri Rasullulah (sav)’e Medine’de arkadaşık etmişer ve bazısında geç müslüman olmuştur.

Kanlarını ve mallarını benden korumuşlardır” Sözü bu sözü söylediğinde savaşla emrolunduğuna delildi, islamı reddedenlerlede savaşmasının emredildiğine delildir, bunların hepsi medine’ye hicretten sonradır.

Biliniyorki, peygamber (sav) islama girmek için kendisine gelenerden iki şehadeti kabul ediyor, (S: 156) bununla onunkanın koruyor ve onu müslüman sayıyordu, kendiine kılıç kaldırılan bir kişi La ilahe illallah diyen birini öldüren Üsame bin Zeyd’e itiraz etti, peygamber (sav) kendisine islama girmek için gelenere namaz ve zekat şart koşmuyordu, bilakis ondan rivayet edildiki: Zekat vermeme şartı koşan bir kavmin islamını kabul etti.

İmam Ahmedin müsnedinde Cabir (ra)’den rivayet edildiki, şöyle dedi: Sakif kabilesi rasulullaha kendi üzerlerine zekat ve cihad olmama şartını koştular, rasululah (sav) buyurduki: İlerde zekat vericek ve cihad edeceklerdir (5)

(1) Buhari ve İbni Hibban Enes bin Malikten tahric etti. (2) Hadis hasendir, Ahmed, İbni Mace ve Darekutni tahric etti (3) Ğaşiye suresi, ayet: 21-22 (4) Müslim, Ahmed müsnedde tahric etit, sahihtiry, (5) Hadis zayıftır, senedinde ibni Lehia var O’da zayıftır.

Yine onda Ömer bin Asım elLeysiden O’da kendilerinden (leys kabilesinden) bir adamdan rivayet etti, , o peygamber (sav)’e geldi ve müslüman oldu, günde iki namak kılmak şartını koştu peygamber (sav)bunu kabul etti. (1)

İmam Ahmed bu hadisleri aldı ve dedi ki: İslam fasid şart üzerine sahih olur sonra bütün islamın şeriatı lüzumlu kılınır.

Yine şununla delil getirdi: Hakim bin Hizam dedi ki: Peygamber (sav)’e ayaktayken scedeye gitmek üzere biat ettim. ahmed dedi ki: Rükusuz secde etmektir bunun manası.

Muhammed bin Nasr el Mervezi zayıf bir senedle Enes (ra)’den şöyle didiğini tahric etti: Peygamber (sav7 kedisine islam hususunda icabet edeneri ancak namaz ve zekatla birlikte kabul ediyordu, o ikisi Muhammed (sav)’i ve islamı kabul eden kimseye iki farzdır, bu Allah tealanın şu sözüdür: Bunu yapmadığınıza ve Allahda sizi affettiğine göre artık namazı kılın,zekatı verin) (2), bu sabit değildir, sabit olduğ farzedilense bile, (S: 157) Ondan murad: Namaz ve zekatı terketmek üzere kisenin müslümanlığını kabul etmiyordu, bu doğrudur, peygamber (sav) Muazı (ra) Yemen’e gönderince onarı önce iki şehadete davet etmesini emretit ve buyurduki: Eğer onlar bunda sana itaat ederlerse onlara namazı, sonrada zekatı bildir” Muradıda: Kim islama girip müslüman olursa ona namaz kılmayı ve zekat vermeyi emredecektir, peygamber (sav) kendisine islamı soranara şehadetle beraber islamın diğer rükünerinide zikrediyordu, cebrail (a.s) islamı sorunca buyurduğu gibi.

Bu kararlaştırmamızdan bu babtaki hadislerin arası birleştirilebiir ve hepsinin hak olduğu ortaya çıkar, Sadece kelimei şehadet insanın korunmasına (kan ve malının) yeter, ve bununla insan müslüman olur, islama girince ve namazını kılıp zekatını verip islamın diğer kurallarını yerine getirince onun için müslümanların lehine ve aleyhine olan şeyler vardır, eğer bu rükünlerden birini ihlal ederse ve müslümanlarda cemaatsa ve kuvvetelri varsa onunla savaşırlar.

Bazıları, hadisin manasının kafirle kelimei şehadeti söyleyinceye kadar savaşılacağı manasında olduğunu, namazı kılırcaya zekatı verinceye kadar savaşılacağı manasında zannnetti, ve bunu kafirlerin furuat ile muhatab sayıldıklarına delil kıldı, buna bakmak gerek, peygamber (sav)’in kafirlerle savaşındaki siyreti bunu zıddına delildir.

Sahihi Müslimde Ebu Hureyre (r.a)’den rivayet edildi, Sahihi Müslimde Ebu Hureyre (ra)’den rivayet edildi, peygamber (sav) Hayber günü Aliyi çağırdı ve sancağı O’na verdi ve buyurduki: Yürü ve geri dönme ta Allah sana fetih versin” Ali gizlice bir şey konuştu sonra bağırdı ve: Ey Allahın rasulü ve ne üzere insanlarla savaşayım?, dedi. Alahtan başka ilah olmadığına ve Muhammedin Allahın elçisi olduğuna şehadet edinceye kadar onarla savaş eğer bunu yaparlarsa muhakkak senden mallarını ve kanarını hakkıyla müstesna olarakkorumuşlardır, hesablarıda Alllaha aittir.” buyurdu. Sadece şehadeti nefiflerin ve malların koruycusu kıldı, ancak hak durum müstesna. İslama girdikten sonra namaz ve zekatta hakkındandır (Öldürmenin hak olduğnu durumdandır)

Kur’ndan namaz kılmadan ve zekat vermeden kaçınan topluluğun öldürlmesine dedil, Allah tealanın şu kavlidi: Eğer tevbe ederler, namazı kılarlar ve zenkatı verirlerse yollarını serest bırakın) (3), (S: 158) Eğer tevbe ederler, namazı kılarlar ve zekatı verirlerse yollarını serbest bırakın (4), Eğer tevbe ederler, namaz kılarlar ve zekat verirlerse dinde kardeşlerinizdirler) (5), (Onlarla fitne kalmayıncaya ve din Allahın oluncaya kadar savaşın) (6), Halbuki onlara ancakdini yalnız ona has kılarak ve hanifler olarak Allahu kululk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştu. Sağlam dinde budur) (7)

__________

(1) Hadisin isnadı sahihtir, imam Ahmed, Nesai, Tayalisi ve Tahavi şerhi müşkilil asar’da tahric etti, Neylül evtar 7/199 (2) Mücadele suresi, ayet: 13 (5) tevbe ayet: (4) Tevbe, ayet: (5) Tevbe: 11 (6) Bakara, 193 (7) Beyyine, âyet: 5

Peygamber (sav) bir kavimle savaşacağını zaman sabah oluncaya kadar baskın yapmazdı, ezan eşitirse baskın yapmaz, yoksa islama girmiş olma ihtimaliye beraber yinede baskın yapardı, seriyyelerine şöyle tavsiye ediyordu: Eğer müezzin işitirseniz veya mescid görürseniz kimseyi öldürmeyin. (1) Uyeyne bin Hısn’ı Anber oğullarına gönderdi, ve onlar üzerine baskın yaptı, ezan işitmedi, onlar daha önce müslüman olduklarını iddia ettiler.

Peygamber umman ehline bir yazı gönderdi, içerisinde şu vardır: Peygamber Muhammedden Umamn ehline, selam üzerinize olsun.. Allahtan başka ilah olmadığını ve benim Allahın rasulü olduğumu şehadetle kabul edin, zekat verin, mescidler yapın, yoksa sizinle savaşırım. Bunu Bezzar, Taberani ve başkaları tahric etti (2) Bütün bunlar islama girenerin hali göz önünde bulundurulacağına delildi, eğer namaz kılmaz, zekt vermezlerse savaşılırlra, bu hususta sahihaynde Ebu Bekir ve Ömer (ra) arasında münazara oldu, Ebu Huruyre (ra)den şöyle dediği rivayet edildi: Rasulullah (sav) vefat edip, ondan sonra Ebu Bekir (ra) halife olunca ve Arablardan bir kısmı kafir olunca, Ömer(ra) Ebu Bekir (ra)’e dedi ki: İnsanlarla (bu 7nasıl savaşırsın) rasulullah (sav) buyurduki: İnsanlarla Laiilahe illalalh deyicneye kadar savaşmakla emrolundum, kim la ilahe ilallah derse hakkı hariü malını ve nefsini benden korumuştur, hesabı allaha aittir” (S: 159) Ebu Bekir (ra) dedi ki: Vallahi rasulullaha vermekte oldukları bir deve bağını benden engelleseler bunun engelllenmesi üzerine onarla savaşarım. Ömer (ra) dediki Vallahi namazla zekatın arasını ayıranla savaşacağım, zekat malın hakkıdır, vallahi rasulullaha vermekte oldukları bir deve bağını benden engelleseler bunun engellenmesi üzerine onarla savaşırım, Ömer (ra) dedi ki: Vallahi Alllahı, Ebu Bekirin kalbini savaşa açmış olduğunu gördüm ve onun doğruolduğunu bildim (3)

Ebu Bekir (ra) onarla savaşmayı şu sözden çıkardı: Ancak hakkıyla müstesna) Şehadeti söyleenlerin savaşılması caizdir, onun hakkına farz olan malı (zekatı) vermeleridir. İnsanardan bir grubun zannettiği hadisin başındaki genel ifadeye tutunarak, şehadeti söyleyenerin ahirette ateşeşe girmeycekelri hakkında varid olan hadislerin bakarak bunlarıngenel laafızlarıyla bu zanna varmıştı, işe böyle değildi, sonra Ömer (ra) Ebu Bekir (ra)e uymaya döndü.

Nesai EBu Bekir (ra)’den münazarası kıssasını tahric etti, ve bir ziyde yaptı, oda: Ebu Bekir (ra) Ömer (ra) ‘e dedi ki: Rasulullah (sav) ancak buyurdu namaz kılıncaya , zekat verinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunu ibniHuzeyme sahihinde tahric etti, fakat bu rivayette İmran el Kattan isnad ve metin olarak hata etti, bunu hafız imamlar dedi, bazıları: Ali binel Medini, Ebu Zür’a, Ebu Hatim, Tirmizi, Nesai, bu hadis peygamber (sav)’den ne Ebu Bekir nede Ömer (ra) rivayetiyle bu lafızla değildir, ancak Ebu Bekir (ra) dedi ki: Vallahi namazla zekatın arasını ayıranla savaşırım, zekat malın hakkıdır, bunu da Allah en iyi bilir hadisin şu metninden almıştır. Ancak hakkıyla müstesna bir rivayettede: Ancak islam hakkı müstesna namaz kılmayı, zekatı islamın hakkından kıldı, yine hadlerin işlenmemeside islamın hakkındandır, bütün bunlar ancak hakkıyla müstesnadır” sözünden müstesnadır.

Namazla zekatın arasını ayıranla savaşacağım, zekat malın hakkıdır” sözü , namazı terkedenle savaşılacağına delildir, çünkü namaz bedenin hakkıdır, aynı şekilde zekatı terkedilende, çünkü züket malın hakkıdır.

Bunda şu vardır: Namazı terkedenle savaşmak icma olunmuş bir durumdur, çünkü onu kendisine kıyas edilen asıl kıldı, bu Ömer (ra)’ın delil olarak zikrettiği hadiste zikrolunmadı, ancakbunu Allah hakıyla müstesna” sözünden aldı. Zekatta böyleçünkü hakkındandır, bütün bunlar islamın haklarındandır.

_______________

(1) Ahmed, Ebu Davud ve Tirmizi, tahric etti ve Hasen garib, dedi: (2) Bezzar, Taberani evsatta tahric etti, Heysemi Bezzarın ravileri hakkında dedi ki: Mürseldir, senedde bilinmeyenler var Mecmauzzevaid/ 3/64 (3) Kütübü sitte Ashabından ibni mace hariç, diğerleri ve İmam Ahmed rivayet etti, Sahihtir.

Yine sahihi Müslimdeki Ümmü Seleme (ra)a’den yapılan rivayetlede delil gösterilebilir, peygamber (sav) buyurduki: Sizin başınıza emirler gelecektir, onlardan iyilik ve kötülük göreceksiniz, kim onlara inkar ederse beraet etmiştir, kim hoş görmezse selamette kalmıştır, fakat kim razı olur ve tabi olursa (o kurtulamamıştır) Dedilerki: Ey Allahın rasulü, onlarla savaşalım mı? Namaz kıldıkları müddetçe hayır” buyurdu (1) Namaz ve zekatın terki üzerine savaşaldığı gibi islamın diğer rükünerini terkedenerin hükmüde onlarla savaşmaktır.

İbni Şihab Hanzala bin Ali binel Eska’dan rivayet etti: Ebu Bekir (ra) Halid bin Velidi (ra) gönderdi ve beş ş=ey üzerine insanlarla savaşmasını emretti, kimbeşten birini terkederse bunun üzerine onunla savaş dedi: (Bu beş şey): Allahtan başka ilah olmadığına, Muhammedin Allahın rasulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat verme, veramazan orucu tutmak.

Said bin Cübeyr dedi ki: Ömer bin Hattab dedi ki: Namazve zekat üzerine savaştığımız gibi, eğer insanlar haccıda terketseler onlarla savaşırızBu söz bu farzlardan birinden kaçanlar içindir. Bir kişinin kaçınmasına gelince: Alimlerin çoğunluğunca namazdan kaçınan öldürülür, bu söz: Malik, Şafii Ahmed, Ebu Ubeyd ve başkalarının sözüdür:

Buna sahihaydeki Ebu Saidi Hudri (ra)’den rivayet edilen şu hadis delildir: Halid bin Velid peygamber (sav)’den bmir adamı öldürmek için izin istedi, Hayır, belki o namaz kılıyordur” buyurdu. Halid (ra) dedi ki: Nice namaz kılan vardır kalbinde olmayanı söylüyor, rasulullah (sav) buyurduki: Ben insanların kalbini delmekte emrolunmadım, içlerini yarmaklada emrolunmadım.

(S: 161) İmam Ahmedin müsnedinde, Ubeydullah bin Adiy bin el Hıyardan rivayet edildi: Kendisine ensardan bir adam bahsetmişti: O peygamber (sav)’e geilip münafıklardan birini öldürmek için izin istemiş, ve peygamber (sav) buyurmuş ki: Allahtan başka ilah olmadıına şehadet etmiyor mu? Evet, fakat onun şehadeti yoktur hükmündedi) dedi. Muhammedin Allah rasulü olduğuna şehadet etmiyor mu? Buyurdu, evet, dedi. Namaz kılmıyor mu? buyurdu, evet fakat onunnamazı yoktur hükmündedir. dedi. İşte onları öldürmekten Allah bizi nehyetti buyurdu (3)

Zekat vermekten kaçınanlar hakkında iki görüş vardır: Birincisi Öldürülür, bu imam Ahmedin meşhur görüşüdür, ibni Ömerin bu hadisiyle delillendirilir, İkinci: Öldürülmez, buda Malik, Şafii ve bir rivayette Ahmedin görüşüdür,

Oruç ise: Malik, ve Ahmed bir rivayette dedi ki: Terkinden dolayı öldürülür, Şafii, ve Ahmed bir rivayette: Öldürülmez, dedi, bunada İbni Ömerin hadisi delil gösterilebilir. Çünkü onda oruç zikredilmemiştir. bunun için imam Ahmed Ebu Talib rivayetinde dedi ki: Oruç hakkında bir şey gelmemiştir.

Derim ki: İbni Abbastan merfu ve mevkuf olarak rivayet edildiki: Şehadet, veya namaz, veya orucu terkeden zekat ve hacca muhalif olarak, kafirdir, kanı helaldir. İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Hadisinin şerhinde zikri geçti.

Hacca gelince: Terkinden dolayı öldürülme hususunda Ahmedden iki rivayet var. Ashabımızdan bazısı öldürülme rivayetini tamamen terketmeye azmedenler veya terkettiği senede öleceğini kuvvetli bir zanla bildiği halde erteleyenler içindir, manasına yorumladılar. Fakat sonra yaparım diye ertelerse alimlerin çoğunun dediği gibi öldürülmez.

Ancak hakkıyla müstesna sözü, bir rivayettede: Ancak islam hakkı müstesna daha öncede Ebu Bekir (r.a)’in namaz ve zekatı bu hakka dahil ettiği geçti, alimlerden bazısı buna oruç ve haccıda dahil etti.

_______________

(1) Hadis sahihtir, Müslîm Kitabül imare rakam 27’de tahric etti. (2) Ahmed, Buharî, Müslîm Ebu Saidi Hurdirin tahric etti, sahihtir. (3) Ahmed şeyhaynin şartı üzere sahih bir isnatla tahric etti.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar