user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1643171446 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Konu: Sadaka (Yardım)

Konu: Sadaka (Yardım)

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Biliniz ki, içinizde, vârisinin malı kendisine kendi malından daha kıymetli olmayan bir kimse yoktur. Harcadığı senin malındır, geri bıraktığın ise vârisin malıdır.”[1268]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Amellerin en faziletlisi, bir müslüman kardeşinin gönlüne sevin sokmaklığın veya onun bir borcunu ödemekliğin veya ona ekmek yedirmeliğindir.”[1269]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sadakanın en faziletlisi, yaşama ümidi içinde sağlıklı ve ihtiraslı olduğun ve yoksulluktan korkduğun halde verdiğin sadakadır. Erteleyip de can boğaza geldiği vakit, falana şu kadar, iflana şu kadar deme! Dikkat et artık o falanın (varislerin)dir!”

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sadakanın en faziletlisi, varlıksızı kişinin çabasıdır ve sen ge­çindirdiğin kişilerden başla.”[1270]

Kendisinin ve ailesinin geçimini güçlükle temin eden kişinin, ihtiyaç­larından artanı sadaka olarak vermesi, sadakaların en faziletlisi olarak de­ğerlendirilmektedir.[1271]

5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sadakanın en faziletlisi su içirmektir.”[1272]

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sadakanın en faziletlisi, müslüman kişinin bir ilim öğrenmesi ve sonra onu müslüman kardeşine öğretmesidir.”[1273]

Burada en faziletli sadaka, ilim öğrenmek ve öğretmek olarak gös­terilmiştir. Görülüyor ki, en faziletli sadaka, yerine göre değişmektedir. Ay­nı zamanda en faziletli sadaka tabirinden, bütün sadakaların en üstünü ol­mak değil, en faziletli sadakalardan biri olmak manâsı kasdedilmektedir.[1274]

7- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sadaka veriniz! Üzerinize öyle bir zaman gelecek ki, kişi sada­kası elinde dolaşacak ve kendisine sadaka getirdiği kişi, “bunu dün getir­miş olsaydın, kabul ederdim; ama şimdi ona ihtiyacım yok!” diyecek ve sa­dakayı kabul eden kimse bulamayacaktır.”[1275]

8- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sadaka veriniz; çünkü sadaka, cehennemden sizin kurtuluş akçenizdir.”[1276]

9- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bir hurma tanesiyle bile olsa sadaka veriniz! Çünkü hurma ta­nesi mideyi tutar ve suyun ateşi söndürmesi gibi hatayı söndürür.”[1277]

10- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sadakanın en faziletlisi, kindar hısıma yapılan sadakadır.”[1278]

Fakir hısım, zengin akrabasına karşı hasetten ileri gelen bir kırgın­lık ve düşmanlık duyabilir. Biz ekseriya bu çeşit durumlara, arayı büsbütün kesmek, selâmı sabahı kaldırmakla mukabele ederiz. Oysa bu derdin ilâcı, Rasûl-i Kibriya Efendimizin bu hadis-i şerifinde belirtilmektedir.[1279]

11- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allalh, sadakayı kabul kabul eder ve onu sağıyle alarak herhangi biriniz için (büyütür; tıpkı sizden birinizin, tayını büyütmesi gibi ve sonunda bir lokma, Uhud dağı kadar olur.”[1280]

12- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sadaka, Muhammed'in ailesine yakışmaz; çünkü o temizlenen, insanların kirleri (gibi) dir.”[1281]

13- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sadaka, sahiplerinin kabirlerinin hararetini söndürür. Mü'min kişi, kıyamet gününde ancak sadakasının gölgesinde gölgelenir.”[1282]

14- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sadaka ile Allah'ın rızası talep edilir. Hediye ile Peygamber rızası ve bir işin görülmesi aranır.”[1283] Et-Taberânî hadisi Abdurrahman bin Akame'den rivayet etmiştir.

15- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Gizli verilen sadaka Rabb'in gazabını söndürür. Hısım akraba ile ilgilenmek ömrü artırır. Yapılan iyilikler, kötü ölümlerden korur. Lâ ilâhe illellah sözü, en aşağısı sıkıntı olmak üzere doksandokuz belâyı sahibinde defeder.”[1284]

16- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bir şeyin ödünç verilmesi sadakadan daha hayırlıdır.”[1285]

17- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İffetli olarak (Allah rızası için) iki kere ödünç, kadan daha hayırlıdır.”[1286]

18- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kul, sadakanın verilişini güzel yaparsa Allah da, gerde bıraktığı malı üzerinde halefliği güzel yapar.”[1287]

19- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Herhangi bir kişi belalından para kazanır, kendini ve Allah’ın mahlukatından eli altında bulunanları yedirir ve giydirirse bu harcama, kendisi için zekât (sadaka) sayılır. Bir müslüman kişinin sadaka verecek durumu yoksa duasında şöyle desin: Allah’ım! Kulun ve Peygamber'in Muhammed'e salât (rahmet) et; mü'min erkek ve mü'mine kadınlara, müslüman erkek ve müslüman kadınlara rahmet et! Bu dua, kendisi için sadaka sayılır.”[1288]

20- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bir müslüman, çıplak olan bir müslümana bir elbise giydirirse Allah Teâlâ ona cannetin yeşil giysilerinden giydirir. Bir müslüman, aç olan bir müslüman yedirirse Allah Teâlâ kıyamet gününde ona cennet meyvelerinden yedirir. Bir müslüman, susayan bir müslümanı içirirse Allah Teâlâ kıyamet gününde ona cennetin mühürlü şaraplarından içirir.”[1289]

21- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Zekâtla mallarınızı kale gibi sağlamlaştırınız. Hastalarınızı sa­daka ile tedavi ediniz. Belâya karşı katlanma hususunda dua ve yakarış ile yardım isteyiniz.”[1290]

22- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sadakanın hayırlısı zenginliği müteakip olan sadakadır ve sen geçindirdiğin kimselerden başla.”[1291]

23- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sadakanın hayırlısı, geride zenginlik bırakandır. Yüksek (veren) el, alçak (alan) elden daha hayırlıdır ve sen (vermeye) geçindirdiğin kişi­lerden başla.”[1292]

24- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sadakanın hayırlısı, ödünç verilen süt hayvanıdır; ecirle gider ve ecirle gelir.”

25- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Cennette igrdim ve kapısının üzerinde sadakanın karşılığının on, borcunun karşılığının onsekiz olduğunu gördüm. Bunun üzerine “Ya Cebrail dedim, “nasıl sadakanın karşılığı on, borcun karşılığı onsekiz oluyor?” Şöy­le dedi:

“Çünkü sadaka, zenginin de, fakirin de eline düşebilir. Borç ise an­cak ona muhtaç olan kişinin eline düşer.”[1293]

26- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İbn-i Dahdâha'nın cennette el altında olan nice hurma salkımla­rı var!”[1294]

İbn-i Dahdaha, Ensar'dan bir zattır. İçinde 600 hurma ağacı bulunan bir bostanı sadaka olarak vermişti. Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem Efendimiz bu hadisi buyurdular.[1295]

27- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hısımın hısıma sadakası, sadaka ve aynı zamanda sıla (hısım­lık hakkı) dır.”[1296]

28- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Gizli (yapılan hayır), aşikâr (açıkta yapılan hayır)dan daha üs­tündür. Ancak aşikâr, kendisine uyulmasını isteyen kişi için daha fazilet­lidir.”[1297]

29- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Yanık çatal tırnakda olsa yoksulun eline koy!.”[1298]

30- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Her evin halkı, her Receb'de bir koyun ve her Kurban­da bir koyun kesmelidir.”[1299]

31- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Her müslüman sadaka vermelidir. Şayet sadaka verecek bir şey bulamazsa bir iş yaparak kendisine yarar temin eder ye sadaka da verir. Eğer gücü yetmezse kaygılı ıbir ihtiyaç sahibine yardımcı olur. Eğer yap­mazsa iyiliği emreder. Eğer yapmazsa kötülükten el çeker. Bu, kendisi için sadakadır.”[1300]

32- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Üç kişi vardı ve bunlardan biri on Dinar'a sahipti, bu Dinarlar­dan birini sadaka olarak verdi; diğerinin on ukıyyesi (dörtyüz Dirhemi) var­dı ve bu ukıyyelerden birini sadaka olarak verdi ve ötekinin de yüz ukıyye­si vardı ve bu ukryyelerden onunu sadaka olarak verdi. Bunlar sevap bakı­mından eşittirler. Çünkü her biri, malının onda birini sadaka olarak ver­miştir.”[1301]

33- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İnsanlar arasında hesap görülünceye kadar herkes (kıyamet gününde) sadakasının gölgesindedir.”[1302]

34- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bolluktan veren kişinin sevabı, muhtaç olduğu için alan kişinin sevabından daha çok değildir.”[1303]

35- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah'ın bu maldan sana istemeden ve ardına düşmeden verdi­ğini al ve onu sermaye edin veya sadaka olarak ver. Böyle olmazsa ona te­nezzül etme.”[1304]

Bu hadisin sebebi şöyle anlatılıyor: Ashâb-ı Kirâm'dan birine bir miktar mal verilmiş ve o, bu malı kabul etmeyerek “benden daha muhtaç olana ver!” demişti. Rasûl-i Ekrem Efendimiz bu hadisi şerifi buyurdular.[1305]

36- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Komşusu yanı başında aç olduğu ve kendisi de bunu bildiği hal de geceyi tok olarak geçiren kişi bana iman etmiş sayılmaz.”[1306]

37- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sadaka malı asla eksiltmez. Allah, bağışlayan kulun ancak şere­fini artırır. Her kim Allah için tevazu gösterirse Cenâb-i Allah 'mutlaka onu yüceltir.”[1307]

38- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hiç bir kimse, bir miktar sadakayı, yetmiş şeytanın iki çenesini ondan sökmedikçe çıkaramaz.”[1308]

Hayır yapmak isteyen kişiyi bu hayırdan caydırmak için yetmiş Şeytan'ın çenesi durmadan çalışır ve o kişi, ancak bu çeneleri susturmaya mu­vaffak olduktan sonra hayrını yapabilir.[1309]

39- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Her ikim ödünç olarak gümüş veya sütlü hayvan verirse veya yol gösterirse bu, bir köle azadı gibidir.”[1310]

40- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ey Fâtıme! Ailemden (bana kavuşacak olanların ilki sensin, zev­celerimden bana kavuşacak olanların ilki de Zeynep'tir ve o, en cömert olanınızdır.”[1311]

41- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Cimri ile sadaka veren kişinin misali, emciklerinden köprücük­lerine kadar üzerlerinde demirden giysi bulunan iki kişiye benzer. Sadaka veren kişi, bir şey vereceği zaman demir giysi onun parmak uçlarını örte­cek ve eserini kaybedecek derecede onun derisi üzerinde genişler ve açılır. Fakat cimri, bir şey vermek istediği zaman demir giysinin her halkası ye­rine yapışır ve kendisi onu genişletmek ister, ancak genişlemez.”[1312]

42- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Her kim Allah yolunda bir harcama yaparsa kendisi için bu har­cama yediyüz kat olarak yazılır.”[1313]

43- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sabahları verilen sadakalar kırıcı hastalıkları önler.”[1314]

44- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sadaka verenlerden biri de müslüman ve emin bir hazinedir ki kendisine emredileni tam, eksiksiz ve gönlü hoş olarak verir ve onu ve­rilmesi emredilen kişiye teslim eder”.[1315]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar