Konu: Genel Yasaklar

Konu: Genel Yasaklar

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Üç mescidden başkasına yola çıkılmaz: Mescld-i Haram (Ka’be) benim şu mescidim ve Mescid-i Aksa.”

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kurbağaları öldürmeyiniz; çünkü onların sesleri tesbihtir.”[1163]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Mekke'nin fethinden sonra hicret yoktur.”[1164]

Mekke'nin fethini müteakip Mekke'den Medine'ye hicret kalkmıştır. Ancak bir müslümanın dinî vecibelerini yerine getiremediği bir yerden hicret etmesi kıyamete kadar bakidir.[1165]

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Üç günden sonra (dargınlık sebebiyle) ayrılık yoktur.”[1166]

5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Rüzgâra sövüp saymayınız; çünkü rüzgâr, Allah'ın emir ve fer­manıdır, rahmet de getirir, azap da getirir, fakat Cenâb-i Allah'dan rüzgâ­rın hayrını isteyiniz ve onun şerrinden Allah'a sığınınız.”[1167]

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

"Karılarınızın kapılarını geceleyin çalmayınız.”[1168]

Seyahatte bulunan kimse, evine dönüşünü geceye rastlatmamalıdır. Fakat geceleyin dönmüş olursa o geceyi dışarda geçirmesi ve evinin ka­pısını gündüz gözüyle çalması buyurulmaktadır.[1169]

7- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Nimet içinde yüzmekten sakın; çünkü Allah'ın (kâmil) kulları, nimet içinde yüzen değillerdir.”[1170]

8- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Rızkı yavaş bulmayınız; çünkü hiç bir kul, kendisine rızkının sonu ulaşmadan ölmeyecektir. Allah'dan korkunuz ve rızık talebinde dürüst hareket ediniz: Helâlin alınması ve haramın bırakılması.”[1171]

Rızık talebinde dürüst hareketin, halâlın alınması ve haramın terk-edilmesi olduğu bizzat hadis-i şerifin kendisinde belirtilmiştir.[1172]

9- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Dört hayvanı öldürmeyi menetti: Karınca, arı, hüdhüd (ibibik) ve göçeğen kuşu.”[1173]

Karınca, zararlı olduğu takdirde öldürülür. Arı faydalı bir hayvan ol­duğundan, hüdhüd de Hz. Süleyman'ın kuşu olduğundan öldürülmemesi em­redilmiştir. Göçeğen kuşunu Araplar cahiliyet devrinde uğursuz addederek öldürürlerdi. Bu yüzden onun da öldürülmemesi emredildi.[1174]

10- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ağarmış kılları yolmayı menetti.”[1175]

11- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Erkeğin safran sürünmesini men etti.”[1176]

12- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kişinin, ayakkabılarını ayakta giymesini menetti.”[1177]

13- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kişinin, gölge ile güneş arasında oturmasını menetti.”[1178]

14- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kılıcın yalın olarak alıp verilmesini menetti.”[1179]

15- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Düşman ülkesine Kur'an'la seyahat edilmesini menetti.”[1180]

16- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Derinin iki parmak arasında (gerilerek) kesilmesini menetti.”[1181]

17- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Çekirdeği bozacak kadar (hurma aşını) pişirmemizi menetti.”[1182]

18- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Herhangi bir kişinin, giydirmediği kimsenin giysisi ile elini ku­rulamasını menetti.”[1183]

19- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Devenin burnuna halka takmanın, bu halkadan yular geçirmenin, seyyahlığın, münzevî hayat yaşamanın, ruhbaniyetin müslümanlıkta yeri yoktur.”[1184]

20- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kadın kadını ellemez ve onu kocasına, sanki gözünün önündeymiş gibi anlatmaz.”[1185]

21- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Dört ismi takmayı menettik Eflah, Yesar, Nâfi’ ve Rebâh.”[1186]

Bu hadîsde belirtilen isimlerin manâlarında İslâm şeriatının esasla­rına uymayan bazı durumlar bulunduğundan Rasûl-i Kibriya Efendimiz bu isimlerin takılmamasını emretmiştir. Bu isimlerin Türkçe anlamları sırasıyle şöyledir: Kurtulmuş, varlık veya sol, yararlı veya yarar veren ve kazanç. Şurası malumdur ki yarar ve zarar veren yalnız Allah'tır. Kurtuluş ve kazanç da yalnız O'ndandır.[1187]

22- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kadının başını tıraş etmesini menetti.”[1188]

23- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Canlı bir varlığın hedef alınmasını menetti.”[1189]

24- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kişinin, korkuluğu bulunmayan dam özerinde uyumasını menetti.”[1190]

26- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Duvarların örtülmesini (duvarlara halı ve benzeri eşya asılması­nı) menetti.”[1191]

27- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Zamanı kötülemeyiniz; çünkü Allah'ın kendisi zamandır.”[1192]

Zaman ve mekânın yaratıcısı Allah'tır. Zaman ve mekân içinde ce­reyan eden hâdiseler, zaman veya mekânın kendi eseri değil, Allah'ın ese­ridir. Bu bakımdan zaman veya mekâna dil uzatmak, doğrudan doğruya Al­lah'a karşı saygısızlık olur.[1193]

28- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Horozu kötülemeyiniz, çünkü o, namaza kaldırır.”[1194]

29- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şam halkına sövüp saymayınız; onların içinde Hakk dervişleri vardır.”[1195]

30- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sıtmaya sövüp sayma! Çünkü o, körüğün demirin pasını gider­diği gibi Âdem oğullarının hatalarını giderir.”[1196]

Bu hadis-i şerif, Sahabe'den Ümm-i Sâib'e hitaben söylenmiştir.[1197]

31- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Yerleşme bölgelerinden uzak yerlerde oturmayınız; çünkü ıssız yerlerde oturan, kabirlerde oturan gibidir.”[1198]

32- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Üzüm bağını kerm diye adlandırmayınız ve “zamanın kaybı” de­meyiniz. Çünkü Allah'ın kendisi zamandır.”[1199]

Kerm, kerem demek olduğundan ve keremin de Allah'a mahsus olmasından ötürü bu isim başka varlıklara lâyık görülmemiştir.[1200]

33- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Mugalata (yanıltmaca) lardan menetti.”[1201]

34- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Dışkı yiyen hayvana binmeyi veya onun sütünden içmeyi men­etti.”[1202]

35- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Diba, ipek ve atlası menetti.”[1203]

36- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Fiske ile vurmayı menetti.”[1204]

37- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kaplan derilerinin üzerine binmeyi menetti.”[1205]

38- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Yalanı menetti.”[1206]

39- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bir nefeste dikmeyi menetti ve şöyle buyurdu: İşte bu, bu şeytanın içişidir.”[1207]

40- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sıcak yemeğin soğumadan yiyilmesini menetti.”[1208]

41- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Canlının teninden parça kesmeyi menetti."[1209]

42- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sesli yellenmeden gülmeyi menetti.”

Hadisin tamamı şöyledir: “Herhangi biriniz, kendi yaptığı işten niçin gülüyor?”[1210]

43- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Müşriklerle tokalaşmayı, onlara künyeleriyle hitap etmeyi onların hal ve hatırlarını sormayı menetti.”[1211]

44- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Müslümana sarûra demeyi menetti.”[1212]

Sarûra, cinsel münasebette bulunma gücüne sahip olmayan erkek demektir. Buruk ve iğdişte görülen durum onda aynen mevcuttur; ancak bu­rulmuş veya iğdiş edilmiş değildir.[1213]

45- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ölülerin ardından (abartmalı şekilde) ağıt söylemeyi menetti.”[1214]

46- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Yüksek sesle ağlamayı, (gerçeğe dayanmayan) şiiri, heykelleri, yırtıcı hayvan derilerini, kadının süs eşyasını göstermesini (açılmasını), şarkı söylemeyi, ipekliyi ve ipeği menetti.”[1215]

47- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Yalnızlığı, kişinin tek başına geceyi geçirmesini menetti.”[1216]

48- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Yüzü dağlamayı ve yüze vurmayı menetti.”[1217]

49- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Dövme'yi menetti.”[1218]

50- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kırbanın ağzını dışa bükmeyi menetti.”[1219]

51- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şer'î cezanın gereği olan kırbaçlamanın mescitlerde yapılması­nı menetti.”[1220]

52- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Yırtıcı hayvanların derilerini menetti.”[1221]

53- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Başın gerisini (ense üstünü), hacamat esnasından başka traş et­meyi menetti.”[1222]

54- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Altın yüzüğü ve demir yüzüğü menetti.”[1223]

55- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Cin kurbanlarını menetti.”[1224]

Cinlerin şerrinden korunmak için onlara kesilen kurbanları yasakladı.[1225]

56- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kaplan derilerine binmeyi ımenetti.”[1226]

57- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ölülere sövüp saymayı menetti.”[1227]

58- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Birbiriyle övünme yarışına giren iki kişinin yemeğinin yiyilme­sini menetti.”[1228]

59- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hayvanı hapsederek (yiyecek ve içeceksiz) öldürmeyi menetti.”[1229]

60- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Topraktan korununuz (günahlarınıza şahit olmasın); çünkü o si­zin ananızdır ve üzerinde hayır veya şer işleyen “kişiyi mutlaka bildirecek­tir.”[1230]

allah razı olsun

allah razı olsun

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

data-ad-client="ca-pub-8844673487498982"
data-ad-slot="6052113740">

Son yorumlar