Konu: Kıyamet Ve Fitneleri

Konu: Kıyamet Ve Fitneleri

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İslâm beldeleri arasında en son yıkılacak olan yer, Medine ola­caktır.”[1022]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Peygamberimiz bu hadisi parmaklarını birbirine giriştirerek di­le getirdi ve şöyle anlattı: “İnsanların verdikleri sözlerine sadık kalmadı­ğını ve emanete ihanet ettiklerini gördüğün zaman; evinde otur, diline ha­kim ol, Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçın, sana ait olan işlerine sarılıp amme işleriyle uğraşmayı bir yana bırak.”[1023]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Yaşayan bir kavmin, yerin yarılmasıyla gömülüp kaybolduğunu işitiğiniz zaman, biliniz ki, kıyametin kopması yaklaşmıştır.”[1024]

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Din ve devlet işleri, ehli olmayan (soy, sopatı belirsiz); teslim edildiği zaman, kıyametin kopmasını bekleyiniz.”[1025]

5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“(Sahabiler, hanefi ve şafii mezheplerinin imamları gibi) geçmiş büyüklere küfür edecek olan bu ümmetimiz sonrakilere karşı, o büyükler hakkında gelen hadisleri gizleyen (böylece onları müdafaa etmeyen) kim­seler, Allah'ın bana indirdiklerini gizlemiş (inkâr etmiş) olur.”[1026]

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Üç yerde hiç kimse, bir başka kimseyi düşünemeyecektir:”

a) “İlâhi terazide iyilik ve kötülükler tartılırken, kişinin iyiliklerinin konulduğu terazinin kefesinin ağır mı yoksa hafif mi geleceğini bilinceye kadar,

b)“Allah'ın emri olan kitabınızı alıp okuyun” denilerek herkesin eli­ne amel defteri verildiğinde, kişinin kitabının sağından mı, solundan mı yoksa arkasından mı verileceğini anlayıncaya kadar,”

c) Allah'ın dilediği kimseyi düşüreceği engelleyici çengellerle dona­tılmış, cehennem üzerine kurulu sırat köprüsünden geçekken, kişinin geçe­cek miyim, yoksa bu engellerden birine takılıp düşecekmiyim diye düştü­ğü kaygıdan kurtuluncaya kadar, hiç kimse, bir başka kimseyi düşüneme­yecektir.”[1027]

Hadisin sebebi: Validemiz Hz. Ayşe'nin günün birinde cehenne mi hatırlayarak ağladığını gören peygamberimiz bunun sebebini sorunes Hz. Ayşe:

“Cehennemin içindeki azabın, ateşin çeşitlerini hatırladım, bunun için ağladım” sonra tekrar devam etti:

“Ya Resulûllah! Kıyamet gününün bu kadar zor ve dehşetli olmasına rağmen, herkes ailesini düşünecek mi? Bunun üzerine sevgili peygamberimiz,

“Ya Aişe! Kişi, kıyamet gün karşılaşacağı olaylar karşısında bir başkasını düşünemez” diyerek hadis de olduğu gibi buyurmuşlardır.”

Çocuğun anne veya babasına benzemesinin hikmeti; erkeğin mayası kadının mayasından önce ana rahmine dökülürse, çocuk babasına, kadının mayası daha önce dökülürse, çocuk annesine benzer.[1028]

7- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kıyametin kopması için gereken şartlardan birisi, İnsanları batıya kaydıracak Doğudan bir ateşin çıkması. (Bu ateş büyük ve manevi felâket fitnesi de olabilir)”

Cennet ehlilerinin yiyeceği ilk yemek, balık ciğeri olacaktır.”[1029]

Muhakkak ki, sevgili peygamberimizin Medine'ye gelerek pey­gamber olduğunu, milleti cehaletten kurtarıp iman nuruna kavuşturmaya ve islâm dinini yaymaya çalıştığını işiten yahudilerden Abdullah binu Se­lâm, peygamberimizi imtihan etmek gayesiyle bulunduğu yere gelip şöyle der:

“Ben, size ancak peygamberlerin bileceği üç şey soracağım”

a) İnsanları mahşere sevkedecek, kıyametin ilk alâmeti nedir?

b) Cennetliklerin ilk olarak yiyecekleri nedir?

c) Doğacak olan çocuğun anne veya babasına benzemesinin hikme­ti nedir?

Bunun üzerine sevgili peygamberimiz cevap olarak yukarıda geçen hadisi buyurdular.[1030]

8- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz, kıyamet günü yakıcı terin içinde kalacak olan kişi şöyle yalvaracaktır:

“Ey Rabbim!. Cehennemin içine koymakla olsa bile beni rahata kavuştur.”[1031]

9- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“(Bugün Hicri tarihinin sekizinci yılında) Yecüc ve Mecüc (Çin ile Rusya'nın olması muhtemel) iki milletin karşısında manevi engeller olan sedden bir kapı açılmış oluyor.”

Sevgili peygamberimiz kapının büyüklüğünü, birleştirdiği başparmağıyla işaret parmağı arasında kalan boşluğa benzeterek gösterdi.[1032]

10- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kabrin fitne ve imtihanı bana ettiğiniz samimi iman nisbetinde kolaylaşır. O halde benim size peygamberliğimden sorulduğu zaman, hiç bir şüpheye düşmeden gerçeği söyleyiniz.”[1033]

11- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“(Düşman) kılıçlarının bir şehidin başında parlaması, fitne ve felâket için yeterlidir.”[1034]

Adamın birisi sevgili peygamberimizin huzuruna gelerek dedi ki;

“Ya Reşûlullah!. Ölen her mümin kabirde birçok zorlu ve tehlikeli şey­lerle karşılaştığı halde, düşman kılıçlarıyla can veren şehitler herhangi bir zor olayla karşılaşmamakta- Nedenini söyler misiniz?” sorusuna cevap ola­rak peygamberimiz yukarıda geçen hadisi şerifi buyurdular.[1035]

12- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kıyametin alâmetleri ipliğe dizilmiş teşbih tanelerine ıbenzer. İpliği koptuğu an, tesbih taneleri düşerken birbirlerini izledikleri gibi, kı­yametin alâmetleri de başladığı zaman birbirlerini izleyerek gelecektir."[1036]

13- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphe yok ki, insanların, üzerine öyle kötü günler gelecek ki, o günlerde tam (imanlı) kimseler yalancı kabul edilirken, yalancı kişiler de doğru ve iyi olarak ıkabul edilir. Gene emin kişiler hain olarak göste­rilirken hain kişler de doğru olarak gösterilirler. Ve yemin etmekle bera­ber şahitliğe çağrılmadığı halde, şahitlik yaparlar. O günlerde en mutlu insan, Allah ve Resulüne inanmayan (refah ve servet içinde olan) kötü ki­şiler olacaktır.”[1037]

14- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Muhakkak ki, yakın bir zamanda öylesine kötü günler olacak ki, insanlar mal ve servet kazanırken, kazandıkları mal ve serveti helâl ve­ya haram olduğunu düşünmeden elde etmeye çalışacaklardır.”[1038]

15- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Öylesine kirli bir zaman gelecek ki, yaşayan her insan (dolay­lı yollardan olsa bile) mu'hakkak faiz yiyecektir. Yemeyenlere dahi bu fai­zin tozu bulaşacaktır.”[1039]

16- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz iki ayakkabının birbirlerine denk ve aralarında bir fark olmaması gibi, israiloğullannın başlarına gelen felâketlerin aynısı be­nim ümmetimin elebaşına gelecektir. Öyle ki, yanudiierden birisi açıkça anasıyla rina ederse, ümmetimden de anasıyla zina edenler olacaktır.”

Beni İsrailoğulları aralarında (inanç bakımından) 72 fırkaya ayrılmış, benim ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan biri hariç, diğerleri­nin tümü cehenneme girecektir. O tek fırkada, ancak ben ve sahabelerim gibi iman yolunda yürüyen imanlı kişiler olacaktır.”[1040]

Bu hadisi şerif, kıyamete yakın bir zamanda islâm ülkelerinden iman nuru sönecek milletlerin islâm dan ayrılıp küfür karanlığına gömüle­ceğine, cehalet devrinde olduğu gibi, yahudiler ve benzeri olan ehli küf­rün kötü ahlâklarını benimseyeceklerine, hatta mahremi olan anne ve kız-kardeşleriyle cinsi münasebette bulunacaklarına işaret etmektedir.[1041]

17- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ben, Sura üfürüldüğünde yer ve semada bulunan her canlı ölecek, ancak bunların arasında Allah'ın dilediği kimseler sağ kalacaktır” ayetindeki sağ kalan kişilerin kimler olduğunu Cebraile sorduğumda Hz. Cebrail, “Bunlar Allah'ın ölenlerden ayırdığı şehit kimselerdir ki, bunla­rın kılıçları arş-ı alâ denilen semanın tavanında asılıdır” diye cevap verdi.[1042]

18- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz meryemoğlu İsa peygamber, deccalı (ordusuyla ya­pacağı mücadele ve müsademelerden sonra) Lüdde denilen şehrin kapı­sında öldürecektir.[1043]”

19- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kıyamet kopmadan evvel, Hazri mevt denilen yerden öylesine bir ateş çıkacak ki, bu ateş insanları (Doğudan toplayıp) haşır meydanı­na kadar sürükleyecektir.”[1044]

20- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Müminler, kıyamet günü cehennem üzerine kurulu sırat köp­rüsünden geçerken, söyleyecekleri dua cümlesi şu olacaktır: “Ey Rabbim!. Beni selâmete ulaştır.”[1045]

21- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Sırat köprüsünden geçerken benim ümmetimin şiarı şu ola­caktır:

“Ya men la ilahe illa ente” Ey senden başka ilâh olmayan Allah'­ım! Beni bu felâketten kurtar. [1046]

22- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kabirlerinden dirilip mahşere doğru giden müminlerin sembolü “la ilahe illallahu ve alallahi fel yetevekkeül mü'minun.”

Anlamı:

“Allah'dan başka ilâh yoktur. Öyleyse müminler ancak Allah’a güvenip tevekkül ederler.”[1047]

23- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kıyametin karanlıklarında müminlerin şiari (sembolü), “La ila­he illa ente” cümlesi olacaktır.

Anlamı:

“Allah'ım! Senden başka hiç bir ilâh yoktur.”[1048]

24- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kıyamet günü üfürülecek olan sur (boru) boynuz şeklinde bir alettir. O alete (üç kere) üfürülecektir:”

a) Kıyamete yakm bir zamanda insanların korkması,

b) Yeryüzünde yaşayan canlıların yok olması ve kıyametin kopma­sı.

c) Kıyametin kopmasından kırk yıl sonra tekrar insanların dirilmesi.”[1049]

25- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İnsanları doğudan batıya kadar sürükleyip haşır meydanında toplayacak ilk vasıta, büyük bir ateş olacaktır.”[1050]

Ahiret günü, ölen her insanın dirildikten sonra haşır meyda­nına gelebilmesi için bir vasıtanın olması gerekir. Bu durumda dünyada ettikleri imandan ötürü imanlılara sağlarında ve önlerinde olmak üzere iki kandil verilir. Mümin kişide bu ışıktan yararlanarak haşır meydanına ka­dar gelir. Fakat iman etmeyen kimseler karanlıkta kalacağından, kâinatın etrafından çıkan bir ateş, o insanları doğudan batıya kadar sürükleyip ha­şır meydanına getirir. Böylece Allah'ın kurulacak mahkemesinde, mümin­ler cennet makamına varırken, kâfirler de hak ettikleri cehenneme atıla­caklardır.[1051]

26- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ademoğlunun her uzvunu toprak yiyip, çürütecektir. Ancak kuyruk sokumunda olan bir kemik çürümeyecektir. Çünkü insan bu kemik­ten yaratıldığından, gene ondan meydana gelip dirilecektir.”[1052]

27- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Muhakkak ki, Hz. Allah, bu ümmetin (kıyamet günü bütün he­saplarını) yarım gün içinde görmekten aciz kalmaz.”[1053]

28- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Başkasının evini (tecavüz ederek) darlaştırman, yolunu kesen ve­ya eziyet eden kimselere (katıldıkları) savaştaki sevap gelmez. (Çünkü ka­zandıkları sevap, ancak yaptıkları kötülüklerini örter.)[1054]

29- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Benimle (karada) yapılan savaşa katılmayan kimse, denizde yapılan savaşa katılsın.”[1055]

Sevgili peygamberimiz, hadisde buyurdukları gibi, deniz sava­şma, karada yapılan savaştan daha çok önem vermiştir.[1056]

30- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İmanlı bir esiri düşman elinden kurtaran kimse, beni kurtar­mış gibi olur.”[1057]

31- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İslâm dini, yeryüzüne garip olarak geldiği gibi, gene geldiği yere garip olarak dönecektir. (İslâm dininin garip sayıldığı o zamanda) ga­rip sayılan o müminlere ne mutlu![1058]

Hadisin işareti: Kıyamete yakın bir zamanda islâmiyeîi, Öyle­sine bir dinsizlik ve ahlâksızlık kaplayacak ki, insanlar yılandan kaçar gi­bi, islâmiyetten kaçıp uzaklaşacaktır. Biliyoruz ki, islâm dininin ortaya çı­kışında da insanlar kaçıp uzaklaşmış, İslama ve islâmca yaşayanlara karşı cephe almışlardı. Tıpkı o zamanlarda olduğu gibi gene, kıyamete yakın bir zamanda islâm dini garip sayılacak ve yayıldığı yer oian Medine'ye de ga­rip olarak dönecektir. Bu sıralarda islâmiyete göre yaşayan kimseler de gene o zamanlarda olduğu gibi, garip sayılıp hor görülecek ve sanki ya­bancı bir misafirmişcesine itibar görmeyeceklerdir. Fakat Allah'ın nezdînde evliya derecesinde itibar göreceklerdir. Ne mutlu o müminlere.[1059]

32-Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz, kıyamet günü, (mahşerde toplanan insanlardan), yetmiş arşın yere geçecek ve sonra yükselip insanların ağız ve kulakları hizasına kadar gelecek terler dökülecektir.”[1060]

33- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kıyametin kopması anında bile olsa, biriniz elinizdeki hurma fidanını, dikmeye gücü yetiyorsa, dikmeden ordan ayrılmayınız.”[1061]

Sevgili peygamberimiz, insanlar için ziraatın her şeyden ço önemli olduğunu, insanların her şey haricinde ancak ziraatle yaşamların sürdürebileceklerini, bunun için de ziraate çok önem vermeleri gerektiği ni hadisde olduğu gibi belirtmişlerdir.[1062]

34- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Allah'dan, kıyamet günü, ümmetimi (haşır meydanında durdurup) hesaplarını yarım gün erteleyerek taciz etmemesini diliyorum.”[1063]

35- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kıyamet günü ümmetimin fakir müminleri, zenginlerinden 500 yıl önce -kurtuluşa ereceklerine sevinsinler- Bu arada (beş yüz yıllık zaman içinde) fakir müminler cennette mutluluğa ermiş iken, zengin müminler (haşır meydanında) hesap vermekle uğraşırlar.”[1064]

36- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz, Kabe her an günvenlik içinde olacaktır. Hatta onu yıkmaya gelecek bir düşman ordusu, çöle vardığında, ordunun orta kısmı ansızın yerin yarılmasıyla yok olacak, ön kısmında bulunanlar, arkada bulunanları çağırıp dehşet dolu olayı gösterirken kendileri de tekrar yarılar toprağın altına gömüleceklerdir. Ardlarında, onların acı akıbetlerini haber verecek yalnız bir kişi kalacaktır.”[1065]

37- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ahireti hatırlamak için, mezarları ziyaret ediniz. Ölüyü yıkayınız. Çünkü ruhdan boş hareketsiz bir cesed yıkamakta çok ibret veric dersler vardır.

Cenaze namazını kılınız. (Çünkü cenaze namazını kılmanız) sizi üzgün kılar. Üzgün olarak ölen bir kimse, kıyamet günü, Allah'ın rahmet gölgesi altına girer ve kendisi için hayırlı şeylerle karşılaşır.”[1066]

Sevgili peygamberimiz, bu hadisi şerîfde insanların muhakkak yapmalarını gereken faydalı üç şeyi emretmiştir:

a) Mezarlığa ziyaret etmek: Mezarlığı ziyaret eden kimseler, “benim en son diyarım burasıdır” diye düşünerek Allah'a daha çok yaklaşırlar.

b) Ölüyü yıkamak: Ölüyü yıkayan bir kimse, ölünün yıkanacağı yerin bir teneşir, yatacağı yerin ise bir mezar olduğu inancıyla, kötü hareketle­rinden vazgeçer, bütün benliğiyle Allah'ına bağlanır.

c) Cenaze namazını kılmak: Cenaze namazını kılan bir insan, mu­hakkak bir gün ölüp bu tabuta konulacağını düşünüp üzülür, kötülüklerden vazgeçer.

Allah bizi, hakikati gören, Hak'ka inanan kullardan eylesin. Amin.[1067]

38- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ölülerinizi, kabre koyduğunuz zaman, (çıkardığınız toprağı) kabrin üstünde toplayınız. (Bir karış kadar yükseltiniz.)”[1068]

39- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Meclisinizi, zevk-u sefayı yok edecek ölümden bahsetmekle değerlendiriniz.”[1069]

40- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Çoğunlukla kabir azablarına neden idrar sızıntılarıdır.”[1070]

41- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kabir azabı haktır.” [1071]

42- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kabir azabına çoğunlukla idrar sızıntıları neden olur. O halde elbisesine idrar sızıntıları bulaşan kimseler, o idrarı temizlesin. Su bula­mayan kişi de toprakla ovalayarak kurutsun.”[1072]

43- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kabir azabı haktır. O halde ona iman etmeyen kimse, onun yüzünden azab görecektir.”[1073]

44- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Mümin kişinin terazisinin sevap kefesine konacak ilk sevabı ailesine karşı yaptığı harcamalar olacaktır.”[1074]

Sevgili peygamberimiz, başka bir hadisde de, “en iyi olanla­rınız, ailesine karşı en iyi davrananlarınızda” buyurmakta. Çünkü mümin kişinin kıyamet günü sevap kefesine konulacak ilk sevabı, çocuklarına, zevcelerine, yakın akrabalarına harcadıklarının sevabı olacaktır. Ailelerine karşı harcama hususunda kusur yapan kimseler Allah'ın nezdinde sorumlu tutulacaktır. Muhakkak ki, ailesine haram maldan yediren, Allah'ın lanet­lediği içkiden içiren ve terbiyelerinde kusur işleyen kimseler, kıyamet gü­nü, ancak Allah'ın yarattığı azabdan başka hiç bir hisse alamayacaklardır.[1075]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar