user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1642358115 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Konu: Büyük Günahlar

Konu: Büyük Günahlar

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Öylesine 5 türlü büyük günah vardır ki, onları af ettirecek hiç bir şey yoktur.

a) Allah'a şerik koşmak,

b) Öldürmeyi gerektiren (dinden dönmek, evli olduğu halde zina et­mek gibi) herhangi bir sebep yokken adam öldürmek,

c) Mümin olanlara iftirada bulunmak,

ç) Düşman cephesinden kaçmak,

d) Hakkı olmadığı halde yalan yeminle başkasının malını almak. Birinci maddenin dışında bu hadiste geçen diğer dört günahları af olunması için tecavüzde bulunduğu kimselerle helâlleşmesi gerekir.)”[169]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Öylesine beş ağır günah vardır ki bu günahları işleyenlerin ce­zasını Hz. Allah dünyada iken verir. (Ahirete ertelemez.)

a) Zulüm etmek,

b) Verdiği sözü tutmamak,

c) Ana babaya hakaret etmek,

ç) Akrabalarıyla ilgiyi kesmek,

d) İyiliklere karşı nankörlük yapıp iyilikleri hiçe saymak.”[170]

3- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ben, Huzaî kabilesinden olan Amirin oğlu Amr'in cehennemin içinde peşinden barsaklarını sürüklediğini gördüm. Çünkü devesini yav­rusuyla birlikte putlara ilk adayan kimse o olmuştur. (Bugün, -heykelleri put sayarak ta'zim gayesiyle çelenk koyan kimse bu hadiste anlatılmak istenen manâyı teşkil etmektedir.”[171]

4- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah'ın fiezdinde üç kimse insanların en kötüsüdür.

a) Kâbenin civarında (zina, içki, gibi) günah işleyenler,

b) (Pavyon, bar, gazino gibi) kâfirlere ait bulunan herhangi bir mü­esseseyi İslâm aleminde faaliyete sokanlar,

c) Öldürülen akrabasının katilinin yerine, iftira ederek masum bir kimseyi göstermek.”

5- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İki kişi vardır ki, kıldıkları namazlar, kendilerinden ayrılır. (Kayıt defterine geçirilmez.)

a) Efendisinden kaçan köle,

b) Kocasına karşı gelen kadın,

Kadın kocasına karşı geldikçe, köle de efendisine dönmedikçe gü­nahları devam eder.”[172]

6- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Cahiliyet devrine ait müslümanlara yakışmayan iki büyük günah vardır:

a) Temiz bir insanın soyuna sopuna çamur atmak. (Sen, babanın ço­cuğu değilsin. Piçin tekisin gibi kötü sözler söylemek.)

b) Ölünün üzerinde iyiliklerini saymak, elbisesini yırtmak, saçını yolmak, yüzüne vurmak gibi hareketler yaparak bağırıp çağırmak.”[173]

7- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Öylesine ağır iki günah vardır ki, bunların cezasını Hz. Allah ahirete bırakmayıp dünyada iken acele olarak verir,

a) Zulüm etmek,

b) Ana babaya hakaret etmek.”[174]

8- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Tehlikeli yedi büyük günahdan kaçınınız:

a) Allah'a şerik 'koşmak,

b) Başkasına büyü yapmak,

c) Öldürülmesini gerektiren sebepler yok iken Allah'ın haram kıldı­ğı kimseleri öldürmek.

d) Yetimin malını yemek.

e) Düşman cephesinden kaçmak.

f) Temiz bir kadına zina iftirasında bulunmak.”[175]

9- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“(Ey imanlılar!) Allah'ın yasakladığı (Zina, cinsi sapıklık gibi) kirli günahlardan sakınınız. (Buna rağmen) kim, bu günahlardan birini yap­mak isterse, -kimsenin görmediği ıssız bir yerde yapsın. (Başkalarını alıştırmaksızın) bu yaptığı kirli günahtan sığınsın. Çünkü böyle bir günahı, açıkça yapan kimseleri, Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği cezalara çarptırırız.”[176]

10- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Benden sonra ümmetimi (doğru yoldan saptıracak) üç şeyden korkarım:

a) Hakimlerin adaletten ayrılıp zulüm etmeleri,

b) Yıldızların müessir olduklarına İman etmeleri,

c) Kader yazısına (meydana gelmeden önce Allah'ın bilip her şeyi takdire bağladığına inanmamaları”[177]

11- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Bir amirin kabul ettiği hediye rüşvettir. Hakimin kabul ettiği rüşvet ise, küfür kadar büyük bir günahtır. Çünkü rüşvet, hakimi adalet­ten ayırır, hak sahibini haksız, haksızı da haklı çıkaracak bir niteliktedir.”[178]

12- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“(Dinin haram ve zararlı saydığı) kötülükler, gizli yapıldığı müd­detçe sadece yapan kimseye zarar verir. Fakat açıkça yapıldığı zaman, yalnız yapan kişiye değil aynı zamanda bütün topluma zarar verir.”[179]

13- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“(Ey müminler!) cahiliyet devrine ve kâfirlerin adetlerine uygun bir kıyafete girer, onların arzu ve isteklerine yaraşır hareketlerde bu­lunan kişilerin yaptıklarını duyduğunuz veya gördüğünüz zaman, onları ima ile değil, en açık bir şekilde rezili rüsva ediniz.”[180]

14- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Zina, aralarında açıkça yapıldığı bir toplumu (dünyevi büyük bir felâkete sürükler ve) Allah'ın azabına uğratır.”[181]

15- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Fuhuş açıkça yapıldığı zaman depremler olur, hakimler adalet­ten ayrılıp zulüm ettikleri zaman yağmurlar azalır, gayri müslime zulüm edildiği takdirde düşmanlar galip gelir.”[182]

16- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Benim ümmetim, dünya işlerini, din ve ahiret işlerinden üs­tün görüp önem verdikleri zaman, İslâm sevgisini kaybederler.

Allah'ın ve İslâm dininin güzel gördüğü şeyleri başkalarına emretme­diği kötülüklerden milleti vazgeçirmediği takdirde, Kur'an-ı Kerimin bere­ketinden mahrum kalırlar.

Ümmetimden bazıları küfür ederek birbirlerine düştükleri takdirde Allah'ın rahmet nazarından düşüp yardım elinden mahrum kalırlar.”[183]

17- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Mümin bir kişi, din kardeşini “kâfir” diye çağırdığı takdirde o ikisinden buna lâyık olan bu sözü hak etmiş olur. (Eğer ikisi de buna lâ­yık değilse, o zaman arkadaşını kâfir diye çağıran kişi günahkâr olur.)”[184]

18- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah'ın kendilerine karşı gazaba geldiği (kötü huylu) dört kim­se vardır:

a) Çok yemin eden tüccar,

b) Gururlu fakir,

c) Zina yapan orta yaşlı yetki sahibi kişiler

d) Adaletten ayrılan yetki sahibi kişiler.”[185]

19- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kıyamet günü Allah'ın nezdinde en şiddetli azab gören kimse­ler, Allah'ın yarattıklarının benzerlerini yapanlardır. (Çünkü, bugün İslâm memleketine getirilen batı aleminin kirli arzularının baş sebebi, kötü re­simler olmuştur.)”[186]

20 - Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz dört büyük günah vardır:

a) Allah'a şerik koşmak,

b) Ana babaya hakarette bulunmak,

c) Yalan yere yemin etmek,

Çünkü, hakimin karşısında yalan yere yemin eden bir kimse, yemi­nine karıştırdığı yalan sözü kalbinde öylesine kara bir leke olur ki, o leke kıyamete kadar kalacaktır.”[187]

21- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Allah'ın ilk olarak yasakladığı şey put putlara tapmaktır. Ondan sonra içki içmeyi ve sonra da başkalarıyla boş yere mücadele ve münakaşa etmeyi yasaklamıştır.”[188]

22- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“İnsanların en kötüsü (Salih peygambere mucize olarak verilen) devesini keserek öldüren kadın ve kardeşini öldüren Adem peygamberin oğludur. Bu yüzden öldürülecek kişilerin veballarının bir kısmı da ona ya­zılacaktır, Çünkü ilk olarak insan öldürmeye alıştıran o, olmuştur.”[189]

23- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah'a and olsun ki, muhakkak ki, içki içen bir kimse, puta tapan bir kimse gibidir.”[190]

24- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

Allahu Tealâ’ya and olsun ki, Cebrail (a.s.) bana gelerek de­di ki: “Devamlı içki içen bir kimse, puta tapan bir kimse gibidir.”[191]

25- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Fahişe bir kadının zina yapması, bin erkeğin ziya yapması gi­bidir. (Birçok erkekleri yoldan çıkarması yüzünden çok zararlıdır.) Na­muslu bir kadının güzel hareketleri, (sevap bakımından) iman ve amelde samimi olan 70 erkeğin hareketleri gibidir.”[192]

26- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Cehennem ateşi (dolayısıyla azabı) 70 kısımdır. Bu azabdan 69 u haksız yere emir edenler, geriye kalan diğer birisi de sebepsiz olarak insanı öldürenler içindir”[193].

27- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Kendilerini görmediğim iki grup cehennemlikler vardır:

a) Sığırların kuyruğu gibi ellerinde bulunan kamçılarla (keyif ola­rak) insanları döven kimseler,

b) Başları devenin ürkeçine benzeyen, haktan ayrılmış zengin er­keklerin ahlâklarını bozan kadınlardır. Bu kadınlar, cennetin kokusunun en uzak yerlere kadar yayılmış olmasına rağmen, ondan mahrum kalırlar.”[194]

28- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“(Cansız ve hareketsiz birer madde olmalarına rağmen) bir dağ diğer bir dağa hakarette bulunursa, hemen parçalanacaklardır.”[195]

29- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Zulümlerin en büyüğü, kişinin din kardeşinin hakkı olan top­rağından yarım metrelik dahi olsa yer almasıdır. Çünkü kişinin, din kar­deşinden haksız olarak aldığı taş ve toprak, kıyamet günü ateşten bir hal­kaya dönüşüp boynuna geçirilecektir.”[196]

30- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Büyük günahlar yedi tanedir:

a) Allah'a ortak koşmak,

b) Anne babaya karşı hakaret etmek,

c) Allah'ın yasakladığı (haram kıldığı) halde, insan öldürmek,

ç) İffetli, namuslu ve mümin kadına iftirada bulunmak,

d) Düşman cephesinden kaçmak,

e) Yetim malını yemek,

f) Müslümanlarla birlikte hicret ettiği yere tekrar dönmektir.”[197]

31- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“En büyükler şunlardır:

a) Allah'a şerik koşmak,

b) İnsan öldürmek,

c) Yalancı şahitlikte bulunmaktır.”[198]

32- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphe yok ki, Hz. Allah, kendi kudret eliyle yarattığı cenneti kâfirlere ve devamlı içki içen-sarhoş olan kimselere haram kılmıştır”[199]

33- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Muhakkak ki, Hz. Allah (işlenen kötülüklere karşı) hiddete gel­diği gibi, hakiki müminler de hiddete gelir. Allah'ın hiddete gelmesi, Mü­minin kendisine haram kılınan şeyleri işlemesindendir.”[200]

34- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah'ın ortaya çıkarıp rezil etmediği halde, (zina gibi) çirkin ve kötü bir şeyi başkalarına ifşa eden kimselerin dışında, ümmetimden herkesin affedileceğini umuyorum.”[201]

35- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Benim ve diğer bedduaları kabul olunan peygamberlerin lanet ettiği yedi kimse vardır:

a) Allah'ın kitabı olan Kuran-ı Kerime ilâve eden,

b) Kader yazısını yalanlayan,

c) Mekke'nin hareminde (yasak olan bölgede) Allah'ın haram kıl­dıklarını işleyen,

ç) Benim sülâlemden olan bir kadını iğfal eden,

d) Benim yolumu bırakarak bar, gazino, randevuevi gibi dinin mubah saymadığı her hangi bir şeyi icad eden kimse.” [202]

36- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Ümmetimden öylesine kimseler vardır ki, benim şefaatimden faydalanamazlar:

a) Zalim, hilebaz devlet adamları,

b) Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerime ilâve eden kimseler.”[203]

37- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Allah'û Taâlâ’nın kıyamet günü, kendilerine rahmet nazarıyla bakmadığı ve konuşmadığı üç kimse vardır:

a) Yalan yere yemin ederek (satılık olan şu malıma senden) daha fazla verildi diyerek başkasını aldatan kimse,

b) Bir müslümanın malını zimmetine geçirmek için, yalan yere ye­min eden kimse,

c) Kuyusunda fazla su olduğu halde, muhtaç olan kimselere verme­yen kimseler. Hz. Allah kıyamet günü o kimseye şöyle seslenir: Bugün seni dünyada muhtaçları mahrum kıldığın gibi, ben de seni rahmetimden mahrum kılarım.”[204]

38- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Hz. Allah'ın kıyamet günü kendileriyle hiç konuşmadığı, affet­mediği ve onlara rahmet nazarıyla bakmadığı üç kimse için şiddetli azab vardır.

a) Zina eden yaşlı kimseler,

b) Yalancı devlet adamı,

c) Gururlu olan fakir.”[205]

39- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Öylesine üç türlü iş vardır ki, onlarla birlikte işlenilen hiç bir sevabın faydası yoktur:

a) Allah'a eş koşmak,

b) Dindar olan anne ve babaya karşı hakaret etmek,

c) Düşman cephesinden kaçmak.”[206]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar