• strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/book/book.module on line 559.
  • user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1638920402 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

ZEKATININ VERİLMESİ

ZEKATININ VERİLMESİ

Peygamberimiz Buyuruyor ki

1- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Önce öz nefsinin ihtiyacından başla ve ona sadaka ver.Ondan arta kalanını çoluk ve çocuklarına sadaka olarak ver. Ondan kalan artanını da akrabalarına, (en son olarak) geriye kalan artanı da kom­şularına ve seninle ilgisi bulunan kimselere ver.”[784]

2- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Gıda maddelerinden fıtır sadakası bir sa'a olarak verilir.”[785]

3- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Malının zekatını verdiğin takdirde onun şerrinden kencini koru­muş olursun.”[786]

4- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Aile reisinin, Allah rızası için çoluk çocuklarına harcadığı her şey kendisi için birer sadaka yerine geçer.”[787]

5- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Kadın kocasının evinden, kocasını zarara sokmamak niyetiyle; (samimi bir yürekle) verdiği her şey için (iki sevap vardır.)

a) Harcayan kadın için,

b) Kazanan erkek için,

Bu sevabın birisi de o malın bekçiliğini yapan kimse için. Bunlar birbirlerinin sevabını noksan etmezler.”[788]

6- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Sadaka vermek istediğin zaman, o sadakayı vermekle acele ed. (Çünkü sonradan tehlikeli olan herhangi bir şey olabilir.)”[789]

7- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Sadaka vermekle rızkınızın (elinizde bulunan malın ) çoğaltılmasını isteyiniz.”[790]

8- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Ey Esma! Malının sadakasını ver. (fakirlere ) cimrilik etme. Cömertlik elini aç ki, Allah da sana rahmet ve cömertlik elini uzat­sın.”[791]

9- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Şüphesiz Hz. Allah vefatınız anında daha önce yaptığınız iyi amellerinizin birini size tasadduk eder. ( Malınızın üçte birisini dilediği­niz Kur'an Kursu gibi faydalı yerlere vesiyet edebilirsiniz,)”[792]

10- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Şüphesiz yine Hz. Allah, geriye kalan malınızın (cimrilik kirlerinden ve afetlerinden temizlenmesi için size zekatı farz kılmıştır. (verecek olduğunuz zekatın karşılığı sizin olacaktır.) Halbuki Yüce Allah farz olarak kıldığı miras mallarını ancak sizden sonra varisle­rinize kalacaktır. Kişinin kazandığı en hayırlı mal, dindar ve salih bir zevcedir. Zira ona baktığı zaman kocasını sevdirir. Emir ettiği zamanda itaat eder. Yanından ayrıldığınız vakit de namus ve iffetini korur.”[793]

11- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Şüphesiz Hz, Allah, zekat olan sadalarm hakkında bizzat hüküm vermeden her hangi bir peygamberin veya bir alimin kendi görüşlerine göre vereceği hükümleri kabul etmiştir. Hz. Allah zekatı, başka­larının zekatını alabilecek kimseleri sekiz gruba ayırmıştır. (Fakir­ler de bu sekiz grubdan birisidir.)”[794]

12- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Şüphesiz Hz. Allah, bir lokmalık ekmek, bir avuç hurma ve de bunların benzerlerinden fakirlere verilen sadaka ile üç kimseyi cen­netine koyar.

a. Sadakanın verilmesini emreden mal sahabi,

b. İslahına çalışan ev sahibinin hanımı,

c. Fakire sadakayı veren hizmetçi.”[795]

13- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Şüphesiz (zaruret karşısında herkesin) malının zekatından da­ha başka vermesi gereken bir miktar hak vardır.”[796]

14- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“(Cahiliyet devrine ait bulunulan) define mallarından sakınınız. Beşte biri hazineye verilir. (geriye kalanda) bulan kişiye bırakılır.”[797]

15- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Her müslümanın beş vısktan az meyvede ve mahsullerinde ze­kat yoktur. (Ancak aynı cinsten mahsulü beş viska, takribfen 576 ki­loya ulaştığı takdirde zekat verilmesi gereklidir.)”[798]

16- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Atların, kölelerin zekatlarını af edip kaldırdım. Paralarınızın zekatını kırkta biri olarak veriniz.

Gümüşlerin miktarı:

Yüzdoksan dirhem gümüşte zekat yoktur. Gümüşün çoğunluk miktan 200 dirheme ( takriben 600 gr. miktara varınca ) beş dirhem ze­kat vardır.

Koyunların miktarı:

Koyunların çoğunluk miktarı 40'a varınca tek bir koyun zekat ola rak verilir. Kırktan aşağı olursa zekat verilmez.

Sığırların miktarı:

Sığırların sayısı 30'a vardığında zekat olarak iki yaşına basmış dişi veya erkek olan bir dana verilir. Sığır sayısı kırka varjdığmda ze­kat olarak üç yaşma basmış bir dişi dana veya erkek dana verilir. Ça­lışmak için beslenilen develerin zekatı yoktur.

Develerin miktarı:

Develerin sayısı 25'e yükselince zekat olarak beş koyur verilir. Bu sayı 35'e varınca bunlar için verilecek zekat iki yaşına girmiş bir di­şi deve ( bint-i lebun ) 45 den 60'a kadar olan develerin sayısı için 4 yaşına girmiş bir dişi deve (Hakka) zekat olarak verilir. 61 den 120 ye kadar olan develer için zekat olarak iki hıkka verilir. Bundan daha çok develerin zekatı da her 50 için bir hıkka verilir. ( zekat vermemek için ) Ortakların mallarını ayırmak caiz değildir. Ayrı olan iki devenin sahibi ( zekatlarının azaltılması için ) ortaklaşmaları caiz değildir.

Zekat olarak ihtiyar, kusurlu ve dişi develeri çektirmek için ayrı­lan erkek deve de verilmez. Bitkilerden nehir ve yağmur sularıyla, sulanıp yetiştirilen mahsûller de zekat olarak onda biri vardır. Kova ve benzeri olan dolap gibi şeylerle sulanıp yetiştirilen mahsullerden zekat olarak 20'de biri olarak verilir.”[799]

17- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Vısk, altmış sa'dır. Bir sa’ ( Şer'iye göre 2, 912, örfiye göre 3,328 kg.) dır.”[800]

18- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Sevgili peygamberimiz Ramazan bayramı, bayram namazına git meden evvel fıtır sadakasının verilmesini emrederdi.”[801]

19- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Kişinin kazandığı bir malın üzerinden bir sene geçmedikçe zekatın verilmesi gerekmez.”[802]

20- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Nisab (çokluk miktar ) ların arasındaki sayı farklarında zekat yoktur. (Develerin 26 dan 36 ya kadar bint-i mahrz vardır, dedik. Bu iki nisabın arasındaki farkların ayriyeten zekatı yoktur.)”[803]

21- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Ziynet, (kadınlara mahsus olan) altın, gümüş gibi madeni eş yalarda zekat yoktur. (Bu hadis safi mezhebine ait delillerden birisidir.)”[804]

22- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Atlarda, kölelerde zekat yoktur. Ancak kölelerin fıtır sadaka­sı vardır.”[805]

Ula Allah buyuruyor ki:

“Altın gümüş (Diğer para ve servetleri) biriktirip yığarakAllah yolunda harcamayanlan acıklı bir azapla müjdele. Onların (böylelikle top­layıp biriktirdikleri altınlarla gümüşler) Cehennem ateşinde kızdırılıp onunla alınları, yanları, sırtları dağlanacak ve “kendiniz için toplayıp yığ­dıklarınız işte bu- toplayıp yığdıklarınızı azabını şimdi tadın”!... Denilecek. [806]

23- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Devenin sayısı beşe varmadıkça zekata tabi değildir. 5 avaktan ( iki yüz dirhemden ) aşağı olan gümüşte zekat yoktur.”[807]

24- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“(Altın, gümüş gibi madenlerde itibar edilen) tartı, Mekke tartısıdır. (Bitkiden zakatın verilmesi lazım gelen ürünlerde itibar edilen ) ölçek, medine ölçüsüdür.”[808]

25- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Zekat İslam köprüsüdür. (Ancak onu vermekle İslamiyete girilebilinir.)”[809]

26- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Çalıştırılan sığır hayvanlarında, altın ve gümüşün dışındayeı den çıkarılan madenlerin beşte biri devlet hazinesine verilir”.[810]

27- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Sığırların sayısı otuza vardığında zekat olarak iki yaşına bat mış bir dişi (lebia) veya erkek (teb'i) dana verilir. Sığırların sayısı kırka vardığında zekat olarak üç yaşına basmış bir dişi veya erkek dana (müsinne, müsin) verilir.”[811]

28- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Devenin sayısı beşe vardığı zaman bunlar için zekat olarak bir koyun, ona vardığında iki koyun, on beşe vardığında üç koyun, yirmi ye vardığında da dört koyun verilir. Deve sayısı yirmi beşe yükselinceye kadar bu şekilde her beşi için bir koyun zekat verilir. Deve sayısı yirmi beşe varınca, burılar için zakat olarak iki yaşına girmiş, dişi bir deve (bint-i mehaz) verilir. Yirmi beşten otuz altıya kadar ki develerin zekatı yirmi beş deveninki gibidir. Deve sayısı otuz altıya yükselince bunlar için üç yaşına girmiş bir dişi deve ( bint-i le-bun ) zekat olarak verilir. ( Bu aradakiler yine otuz altı deve hükmündedirler.) Deve sayısı kırk altıya varınca bunlar için zekat ola­rak dört yaşına girmiş bir dişi deve (hıkka) verilir. Sayıları altmı­şa yükselen develer için zekat olarak beş yaşında birdişi deve (ceza)verilir. Develerin sayısı yetmiş altıya varınca iki tane üç yaşına girmiş dişi deve ( bint-i lebun ) zekat olarak verilir. ( Doksana kadar verilecek zekat budur.)

Deve sayısı doksana varınca iki tane dört yaşına girmiş dişi deve (hıkka) zekat olarak verilir. (Yüzyirmi deveye kadar verilecek ze­kat budur.) Deve sayısı yüzyirmiyi aşınca, bu yüzyirmiden fazla de­velerin zekatı birinci meselenin nisap miktarındaki gibi olur. ( Bura­da yüz kırk beşe kadar artan ) her beş deve için iki tane dört yaşın -daki dişi deve ile beraber koyun verilir. ( Yüzkırkbeş deveye kadar zekat böyledir.) Deve sayısı yüz kırk beş olunca bunlar için zekat olarak iki tane dört senelik dişi deve (hıkka) ile bir tane de iki yaşın da deve ( bint-i mahaz ) verilir. Deve sayısı yüz elli olunca zekat o-larak her beş deve için bîr koyun, üç tane dört yaşındaki deve (hıkka ) verilir. Yüz yetmiş beş deve de zekat olarak üç tane dört yıllık dişi deve ( hıkka ) bir tane de iki senelik dişi deve ( bint-i mehal)verilir. Yüz doksan altı deveden iki yüze kadar ( yüz doksan altı da da­hil ) dört tane dört senelik dişi deve ( hıkka ) zekat olarak verilir.

İki yüzden sonraki her elli devenin zekatı yüz elli ile iki yüzün ara sındaki elli devenin hükmünü alır. (Yani iki yüzün üstündeki develer yirmi beşe varıncaya kadar her beş deve için bir koyun, yirmi beş olunca iki yıllık bir dişi deve, - Bint-i mehaz - iki yüzün üstündeki develer otuz altıya varınca bir tane üç yıllık dişi deve, -bint-i lebun. İki yüzden fazla olan develer kırk altı baş olunca bunlar için bir tane dört yıllık dişi deve -hıkka- zekat olarak verilir. ) Kırk baştan az olan koyunlar için zekat vermek gerekmez. Kırktan yüz yirmiye kadar ( kırk da dahil ) olan sayıdaki koyunlar için zekat olarak iki ko­yun verilir. İki yüz birden dört yüze kadar (ikiyüz bir de dahil ) olan sayıdaki koyunlar için zekat olarak iki koyun verilir. Dört yüz baş koyun için ise zekat olarak iki koyun verilir. Dört yüzden yukarı sa­yıdaki koyunların her yüz başı için zekat olarak bir koyun verilir. Keçiler zekat hususunda koyunlar gibidir. Keçiler için bir yaşını doldurmamış keçi yavruları (seni) zekat olarak verilir.[812]

Ulu Allah buyuruyor M:

“Herkes yaptıklarının rehinesidir. Yalnız sağdan yana olanlar (mü'minler) müstesna, (Cehennemlikler Cehennemde) Çenetliler de Cen-net'te yerlerini aldıktan sonra Cennettiler suçlu olan Cehennemdekilere hallerini sorarlar (ve onlara derler.) “sizi Cehennem'e sokan nedir”. Cehennem'dekiler cevap verirler: “biz namaz kılanlardan değildik, yoksul­ları yedirmezdik, sapıklığa dalanlarla birlikte dalardık, ceza (ve hasap) günü de yalan sayardık; nihayet apaçık gerçek (ölüm) bize gelip çat­tı”. Şüphesiz ki bu günahkârlar gurubuna şefaat edicilerin hiç bir şefaati fayda vermeyecektir.[813]

Ulu Allah buyuruyor ki:

2- “Ey iman edenler!., sizi ne mallarınız, ne evlâtlarınız Allah'ın zikrinden (O'na gerekli kulluğu yapmaktan) alıkoymasın. Kim bunu ya­parsa, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Her hangi biri­nize ölüm gelmeden önce mallanndan gerekli olan kadarını Allah yolun­da harcayınız ki ölüm geldiği zaman: “Ulu Allah'ım!... ne olur, ölümümü bir ay geriye bıraksan da sadaka verip iyilik edenlerden olsam!” demesin çünkü Ulu Allah, ölüm sırası gelen kimseyi asla geciktirmez. Allah bü­tün yaptıklarınızı inceden inceye bilendir.[814]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar