user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1591366544 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

KONU: SAHABELERİN FAZİLETLERİ

KONU: SAHABELERİN FAZİLETLERİ

1- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Ümmetimin en merhametlisi Hz.Ebu Bekir, kötülüklere karşı çok çabuk hiddetlenen Hz. Ömer, haya hususunda en titiz olan Hz. Osman, Şeriat hükümlerini en iyi uy­gulayan Hz. Ali, miras meselelerini en iyi bilen Zeyd İbnü Sabit, Kur­an-ı Kerim'i en iyi okuyan Ubeyy, (r. a.) helal ve haramı birbirinden en iyi ayırd edebilen Muaz İbnü Cebel’dir. Şüphesiz, her ümmetin bir emini (güvenilir kişisi vardır.) Bu ümmetin emini de Ebu Übeyde el- Cerrah'tır."[22]

2- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Şüphesiz Yüce Allah Bedir savaşına iştirak edenler hakkında şöyle buyurmuştur.”

“Ey mü'minler; her dilediğinizi yapmış olsanız bile ben günahlarınızı af ederim. Zira sizler İslam uğruna canlarınızı feda etmek çekinmediniz."[23]

3- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Hz. İsa gibi mütevazi bir ki­şiye bakmaktan hoşlanan kimse, Sahabelerimden Ebu Zer'e bakabilir." [24]

Ulu Allah buyuruyor ki:

“Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla omuz omuza çarpışan mü'minler, kâfirlere karşı aman taramaz derecede şiddetli, birbirlerine karşı ise merhametli ve müsamahakârdırlar. Onları rüku edici ve secdeye varıcı olarak Allah'ın fazilet ve rızasını ister görürsün. Onların yüzlerinde sec­de izinden kalmış nişanlar vardır.”[25]

4- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Sahabelerim arasında Ammar’la savaşıp öldüren grup, haktan ayrılmış zalim kimseler olacak­tır. Çünkü Ammar onları cennete onlar ise, Ammar'ı Cehenneme da­vet ederler. "[26]

5- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Ey Mü'minler, Sahabelerimi Bana bırakın. (Onların aleyhinde tek bir söz dahi söylemeyiniz) Kudetim (Öz nefsim) elinde bulunan Yüce Allah'a yemin ederim ki, Uhut dağı büyüklüğünde altın tasadduk etseniz bile onların amel ve makamlarına ulaşamazsanız."[27]

6- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Ey mü'minler, Sahabeleri­mi ve yakın akrabalarımı bana bırakınız. (Onların aleyhinde en ufak bir söz dahi söylemeyiniz."[28]

7- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Âmmarın etinin ve kanının, yenilmesi, ya da temas edilmesi cehennem ateşine haram kılınmıştır."[29]

8- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Ben Meleklerin şehit düşen, Hz. Hamza ve Hanzeleyi yaladıklarını gördüm."[30]

9- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Ben amcamın oğlu Hz.Caferi iki kanadıyla meleklerin yanında bir melek olarak cennette uçarak dolaştığını gördüm."[31]

10- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Şüphesiz Hz. Allah Sahabeler den dört kimseyi ( ziyadesiyle ) sevmemi emretmiştir. Kendisi de onları sevmekte olduğunu Bana bildirmiştir. Bunlar Hz. Ali, ebu Zer, Mikdat. Selman (r. a.) dır.”[32]

11- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Sahabelerim ( insanları islah etmekte) yemekleri islah eden tuza benzer."[33]

Ebu Said söylüyor: Bir gün Peygamber (s.a.s.) hutbe okur­ken halka şöyle dedi. “Allah bir kulu, ya dünya hayatım, ya da öbür dünyada kendisi için hazırladığı mükâfatlara kavuşmayı tercih etmekte serbest bırakmıştır. O kul da dünyayı bir yana bırakarak Allah'a ve O'nun ezdi’ndeki mükâfatlara kavuşmayı tercih etmiştir.” Bunun üzerine Ebu[34]

12- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Yüce Allah Ebu Bekir'den razı olsun, çünkü öz kızını (Hz. Aişe'yi) bana verdiği gibi benimle de Mekke'den Medine’ye kadar gelerek göç etmiş ve kendi verdiği parasıyla, Hz.Bilali kölelik zilletinden kurtarıp hürriyetle kavuşturmuştır. İslam uğruna verilen hiç bir mal, Hz. Ebu Bekir'in bana verdiği mal kadar faydalı olmamıştır."

“Yüce Allah Hz. Ömer'den razı olsun. Çünkü o aleyhinde bile olsa hiç bir zaman haktan ayrılıp da hak olmayan şeyleri söylemezdi. Hal­ta o kadar ki doğru söylemesi ve haktan ayrılmaması O'nu dostsuz hale getirmişti.”

“Yüce Allah Hz. Osman'dan razı olsun. Çünkü O melekler bile ken­disinden haya edecek kadar yüksekti. Savaşa iştirak edemeyen fakir Müslüman askerlerini kendi parasıyla silahlandırdı ve camimizi biz­leri alacak kadar geniş yaptırdı.”

“Yüce Allah Hz. Ali'den de razı olsun. Ey Rabbim Ali'yi nerede olursa olsun haktan ayırma."[35]

13- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Yüce Allah İbnü Revnla'dan razı olsun. Çünkü O, namaz vakti olduğu yerde hemen devesini çökerterek namaza dururdu."[36]

14- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Halid Bin Velid, kafirlere karşı kılıfından çekilmiş Allah'ın kılıçlarından biridir."[37]

15- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Hz. Hatice, zamanındaki kadınların (her yönden) en faydalısı idi. Hz. Meryem ve kızım Fatıma zamanlarında bulunan kadınların en faziletilisi dir "[38]

Bekir ağladı. Önce niçin ağladı diye şaşmıştık. Meğer dünya ile ahiret arasında seçim yanmak üzere serbest bırakılan kul Peygamber'imiz imiş. Ebu Bekir bunu bizden daha iyi biliyordu. Peygamber şöyle dedi.

“İnsan­lar arasında (yakın) arkadaşlığı ve malını emrime vericiliği ile beni ken­dine en çok minnettar bırakan kimse Ebu Bekir'dir. Eğer Allah'tan baş­ka bir dost edinilseydi şüphesiz ki ben, Ebu Bekir'i seçerdim. Fakat İs­lâm kardeşliği ve sevgisi her türlü alâka şeklinin üstünde ve daha kuv­vetlidir. Ebu Bekir'in girdiği kapının dışındaki mescid'e açılan diğer bütün kapılar kapatılsın.”[39]

16- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Cennete girdim, orada çok güzel bir ses işittim. Bu ses kimin sesidir diye sorduğumda:

“Orada­kiler Hz. Bilal'ın sesi olduğunu söylediler”. (Cennette gezinirken) karşılaştığım ikinci bir ses için tekrar sordum. Orada bulunanlar ceva­ben:

“Bu ses Milhan kızı Gümeyse'nin sesidir” dediler.[40]

17- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Cennete girdim. Kur'an’in sesini işittim. Okuyan kimdir diye sordum. Orada bulunanlar cevaben:

“Numan oğlu Harise’dir,” dediler. “(Bundan sonra seğili peygamberimiz, Harise’nin içinde bulunan nimetin sebebi budur, o, anasına babasına karşı çok itaatkardı buyurdular.) "[41]

18- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Bu sabah cennete girdim, orada Hz. Caferin meleklerle birlikte uçtuğunu, Hz. Hamza'nın ise bir koltuğun üzerine dayandığını gördüm."[42]

19- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Cennete girdim, orada esmer fakat oldukça güzel bir kızla karşılaştım. Cebrail (a.s.)’ma bu kız kim diye sordum? (bunun üzerine Cebrail a.s.) dedi ki, Yüce Allah, şehid düşen Hz. Cafer’in esmer kızları sevdiğini bildiğinden bu kızı onun için ayırdı."[43]

20- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Ahirette Muhacirler ( Mekke’den Medine’ye hicret ederler.) altından yapılmış minberler üzerin­de oturacaklar ve her türlü korkudan emin olacaklardır."[44]

21- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Selman oğlu Abdullah cenne­te girmekle müjdelenen on kişiden biridir."[45]

Bir gün rüyada müslümanlar önümden sıra ile geçiyorlardı. Hepsinin üzerinde birer gömlek vardı. Bazısının gömleği meme hizasına kadar iniyor, kiminin ki ise daha kısa idi. Hattab oğlu Ömer, geçerken bütün vücudunu örten gömleğinin yerlerde sürdüğünü gördüm. Dinle­yenler Peygamber'e (s.a.s.) sordular:

“Bu gömleği nasıl yorumluyorsun, ey Allah'ın elçisi! Neye delâlet eder?” Peygamber (s.a.s.) dedi ki;

“O gömlek iman kuvvetinin alâmetidir.”

Adamın biri bir öküz güdüyordu. Sırtına yük vurmuştu. Öküz sahibine döndü, dile gelerek şöyle dedi;

“Ben bunun için (yük taşımak için) yaratılmış değilim. Ben sadece çift sürmek için yaratılmışım.” Ökü­zün konuştuğunu duyan halk şaşkınlık ve korku içinde “Sübhanallah!...[46]

22- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Hz. Ömer'in oğlu Abdullah, Allah’ın askerlerinden olan Ammar, İslam’ın önde gelen liderlerinden Mikdat, İslam uğruna çalışanlardandır."[47]

23- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Hz. Osman ümmetimin en çok haya eden ve en cömert olanıdır."[48]

24- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“On kimse vardır ki, bunlar cennetliktir. Ben, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyr Saad, Abdurrahman, Saittir."[49]

25- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Hz. Osman o kadar haya ede bir insan ki, melekler bile kendisinden haya eder."[50]

26- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Hz. Osman cennetliktir.”[51]

27- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Arşı ala, Muaz oğlu Said'in ölümünden sallanmaya başlamıştır. (Çünkü aşrı a’la şehitlerin ruhlarına mahsus bir merkezdir.) "[52]

28- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Dikkat ediniz sizi insanların en şaki ve kötü olan ikisinden haberdar edeyim mi?

a. Salih Peygamberin devesini öldüren, sarışın, gaddar İbnü Salif’tir. Salih peygamber çok tenbih etmesine rağmen, emri dinlemeyerek devesini öldürdü. Böylece ümmeti helak oldu."

b. İkincisi ise, Ya Ali, mübarek sakalın, başından akan kanlar ile ıslanacak şekilde seni şehit edecek Mülçim oğlu Abdurrahmandır."[53]

29- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Kıyamet günü Sahabelerim, öldükleri yerlerde dirilecek ve orada bulunan insanların önderi ve nu­ru olacaklardır."[54]

Hiç öküz konuşur mu,” dediler, bunu duyan Peygamber dedi ki:

“Ben, Ebu Bekir ve Ömer buna inanıyoruz.” Çobanın biri koyunlarını güderken sürüye kurt saldırdı. Ve koyunlardan birini kaptı. Çoban kurtun üzerine vararak koyunu geri aldı.” Kurt çobana döndü; dile gelerek şöyle dedi:

“Yırtıcı hayvanların ortalığa hâkim olduğu ve sürünün benden başka ço­banı kalmadığı günlerde bu koyunu kim koruyacak.” Bunu duyan halk şaşkınlık içinden:

“Sübhanallah (kurt da konuşabilir mi)” dedi. Bunu du­yan Peygamber (s.a.s.) dedi ki:

“Ben Ebu Bekir ve Ömer buna inanıyoruz.”[55]

30- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Sahabelerimin savaşlarından bahsedildiği zaman, dedikodu yapmaktan kaçınınız. Yıldızların müessir olması söz konusu olduğu zaman asla inanmayınız. Kader (alın yazısı) anıldığı zaman inanmamaktan kaçınınız."[56] 31- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Şehevi arzularının kölesi olacak Halifelerin şerrinden Hz. Muhammed'in nesli büyük felaketlere uğrayacaklardır."[57]

32- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Ey kiş, sana iyilikler olsun. Hz. Ömer vefat ettiğinde ölmeye gücün yetiyorsa o anda öl çünkü ondan sonra yaşamamak yaşamaktan daha iyidir."[58]

Not: Sevgili peygamberimizin huzuruna Sahabelerden birisi gele­rek, Ey Allah’ın Resulü, seni aramızdan kaybettiğimiz zaman kimin yanma koşayım? Peygamberimiz:

“Hz. Ebu Bekir'in yanına koş”.

“Ya onu bulamazsam?”

“Hz. Ömer'e gidersin.”

“Onu da aramızdan kaybedip bulumazsam o zaman kime gideyim?”

“Peygamberimiz: İşte ondan sonra senin yeryüzünde yaşamanın bir manası yoktur,” der.

Cevabını veren Allah'ın Resulü Hz. Ömer'den sonra Müslümanlar arasında büyük ayrılık ve fitnelerin baş göstereceğini, İslamm ya­yılışının sukuta uğrayacağını ve İslam ruhu ve nurunun azalma­ğa başlayacağını işaret buyurarak en büyük mucizesini göstermiş bulunuyor.[59]

33- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Hz.Talha yeryüzünde dolaşarak yaşayan bir şehittir." [60]

Not: Hz. Talha, İslam’ın zaferi uğruna canını feda etmekten asla çekinmeyen bir kahramandır. Uhut muharebesinde mübarek parmakları kesildi, vücudunda seksenden fazla kılıç darsebinin açtı­ğı yaralar vardı. Buna rağmen İslam’ın muzaffer olması için cepheden cepheye koşuyor ve büyük kahramanlıklar gösteriyordu.[61]

34- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Talha (r.a.) (kendisi ya­şadığı halde) ölüm şerbetini içen birisi sayılar. (Şehitlerin kazandıgı sevap ve yükseklik makamına ulaştığı için şehitlerden birisi sayılır.)”[62]

35- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Talha ile Zebeyr cennette, benim komşularım olacaklardır."[63]

36- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Hz.Ali, günahların af olunmasının kapısıdır. Oradan içeri girip ona tabi olanlar mü'min, kapı­sından içeri girmeyip O 'na tabi olmayanlar ise mü'min değildir."[64]

37- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Hz. Ali faydalı bilgilerin kaynağıdır."[65]

38- Peygamberimiz Buyuruyor ki"

“Hz. Ali ile Kur'an-ı Kerim, (kıyamet günü) kevser havuzunun üzerine gelinceye kadar birbirinden ayrılmazlar."[66]

39- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Ali benden, ben de Ali’denim; Öyleyse bilgi ve ahlakımı ancak ben, ya da Ali taşıyabilir. "[67]

40- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Harun Musa Peygamberin öz kardeşi olduğu gibi, Ali de benim kardeşimdir. Fakat benden sonra peygamber gelmeyecektir."[68]

41- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Hz.Ali, müminlerin etrafın­da toplanabileceği bir bal arısı gibidir. Dünya malı münafıkların, et -rafında toplanıp sarıldığı bir servettir. (Yani Hz. Ali mü'minlerînde ğer verdiği bir kimse olduğu gibi, dünya malı da münafıkların, etrafında toplanarak değer verdikleri bir servettir.) "[69]

(*) Peygamber burada Hz. Ebu Bekirle Ömer'in kendisi ile aynı sağlamlıkta bir imanın sahihi olduklarını belirtmektedir. Söz konusu hâdiselerde hayvanlar dile gelmekte ve halk olayı şaşkınlıkla karşılayarak, “hiç böyle şey olur mu?” diye söy­lenmektedir. Bu sözlere karşılık Peygamber:

“Ben, Hz, Ömer ve Ebu Bekir bu hadi­selere kesinlikle inanıyoruz” demektedir. Çünkü sağlam bir mü'minin kanaatine gö­re bu hâdiselerde şaşılacak ve inanılmayacak bir taraf yoktur. İnsanlar da canlı var­lık değil midir ki? Onları konuşturan Allah, niçin dilediği anda yine canlı varlıklar olan hayvanları dile getirmesin.[70]

42- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Ammar (öylesine değerli olan bir kimsedir ki,) Yüce Allah tepesinden tırnağına, etinden kanına kadar, O'nun her tarafını imanla şereflendirmiştir. Bundan dolayı da Ammar hakkın bulunduğu yerde olur. Cehennem ateşi O 'nun vücudu­nun en küçük bir parçasına dahi dokunmayacaktır."[71]

43- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Ammarı ( haktan ayrılmış ) bir grup zalim ve gaddar insan öldürecektir."[72]

44- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“İbnu-el Hattab, ehli cennetin kandilidir."[73]

45- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Ammar iki iş kendisine arzedildiği zaman ( kendisine en faydalı olanı değil) en doğru alanı seçerdi."[74]

46- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Ömer benimle, bende Ömer­’le birlikteyim. Hak, benden sonra, nerede olursa olsun Ömer'le bir­liktedir."[75]

47- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

"Amr İbnül As, Kureyşin Salih kimselerindendir."[76]

48- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Ümeymiran Ümmitimin hakimidir. Cündüp, ümmetimin kovulmuşudur. O yalnız yaşar, yal­nız ölür ve yine yalnız olarak (kıyamet günü ) mahşer meydanı­na gelecektir."[77]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

data-ad-client="ca-pub-8844673487498982"
data-ad-slot="6052113740">

Son yorumlar