user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_hadis.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM termal_users u INNER JOIN termal_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1638923683 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Esmaül Husna

Esmaül Husna

1- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Yüce Allah'ın doksan dokuz tane ismi şerifi vardır. Kim bunları ( tanı bir teslimiyetle ) sayarsa cenneti hak etmiş olur. Allah böyle bir Allah'tır ki, ondan başka ibadet e layık hiç bir şey yoktur. “ Rahman” (Dünyada bütün insanlara merhamet edici) “Errahim” ( ahirette yalnız mü'münlere rahmet edici, “El Melik” (emirleri her şeye geçer) “El Kudüs” (zatı noksan sıfatlardan beridir) “Esselam” ( ayıplardan salimdir. )

“El Mü'min” ( mü'minleri azaptan, mahluklarını zulümden koruyu­cu) “El Müheymin” ( yarattıklarının hallerini gözeticidir ) “El Aziz” (kuvvet ve galebe sahibidir.) “El Cebbar” ( kırılanları ona­rıcı, eksikleri tamamlayıcıdır.) “El Mütekebbir” (büyüklük kendisine mahsustur) “El Halk” (yoktan var edicidir ) “El Barju” (muhtelif şekillerle mahlukatı ayırıcı ve noksansız yaratıcıdır) “El Musaviru” (her şeyi suret ile ayırıcı) “ El Gaffaru” ( günahla­rı örtücü) “El Gahharu” ( küfürle isyanla karşı geleni kahredici.) “Elvehhabu” (karşılıksız vericidir.) “Errezzagu” (rızıkları yaratıcı) “El Fettahu” (açıcıdır.) “El Alim” (gizli ve aşikare her şeyi bilicidir.)“El Gabidu” (ruhları gabzedici ) “El Basitu” ( bazılarının kalbini hayra rağbetli kılıcı) “El Hafizu” (küffarı lanetle manen alçaltıcı, mü'müni ahirette yükseltmek için bazen dünyalık bakımından zayıflatıcıdır.) “Errafıu” (mü'müni iman ve hidayetle yükseltici ) “El Muizzu” (taat sahibini aziz edici) “ El Müzillu” (emirlerine karşı koyan ehlini zeli edici) “Essemîu” (nihayetsiz işitici) “Elbasir”(sonsuz görücüdür) “El Hakim” (kişiyi kötüden, hakkı batıldan ayırıcı) “El Adlü” (adaletle hük -medicidir.) “El Halimu” (cezada ne acele ve ne de ihmal edicidir.) “Ellatifu” “kullarına çok affedici ) “El Habiru” (her şey den haberdardır.) “El Azimu” (zatında ve sıfatında kamildir.)

“El Gafuru” ( pek çok mağfiret edici) “Eşşekuru” ( az hayra çok se­vap verici ve salih kullarını sena edici) “El Aliyyu” ( sonsuz derecede alidir.) “El Kebiru” (Allahü Teala büyüktür) “El Hafizu” (her şeyi hifzedici) “El Mükitu” ( ruhun bedenin kuvvetlerini ya­ratıcı, her zaman rızık verici ) “El Hasîbu” (hesaba çekicidir.) “El Celilu” (sıfatlarında kamildir.) “El Kerimu” ( istemeden, vesilesiz vericidir.) “Erragibu” (muhafaza için gözeticidir) “El Mücîbu” (duaları kabul edici) “El Vasîu” (ilmi, rahmeti her şey­den geniştir.) “El Hakimu” ( her şeyi hikmet üzere yaratıp yerle yerinde yapıcı) “El Vedudu” ( evliyaları ve hayır sahibi mü'minleri sevici ) “El Mecidu” (kadri yüksek, zatı şerefli, işleri güzel­dir.) “El Baisu” (öldükten sonra diriltici ) “Eşşehidü” (her şeye şahittir.) “El Hakku” (Allah'ın varlığı haktır) “El Vekılu” (kulların umurunu taahhüt edici ) “El Gaviyyü” ( kuvvetinin nihayeti yoktur) “El Metınu” (kudreti şiddetlidir) “El Veliyyü” (mü­minlere dost ve veli olup yardım edici ) “El Hamidü” (hamdü senaya çok müstehaktır.) “El Muhsi” (her şeyi sayıcı ve sayılarını bilici ) “El Mübdiu” ( her şeyi maddesiz ve örneksiz olarak yoktan var edici ) “El Muıdu” (öldürüp yeniden diriltici ) “El Mümîtu” ( ölümü halk edici ) “El Hayyü” ( ebedi-hayata sahiptir...) “El Kayyumu” (gökleri yeri ve her şeyi tutucu ve muhafaza edici) “El Vacidu” (istediğini bulur, ondan gizli bir şey yoktur... ) “Elmacidu” (azameti, kadri, şanı büyük, şerefi keremi ve fazlı çoktur.) “El Vahidu” (şeriki ve benzeri olmamakta tektir.) “Es-Samedü” (ihtiyaçtan münezzehtir.) “El Gadiru” (her istediği­ni dilediği gibi yapmaya kadirdir.) “El Muktediru” ( kuvvet verip bazı şeyleri kulları vasıtasıyla icat edici ) “El Mukaddimu” (ba­zılarını ileri götürücüdür.) “El Muahhiru” ( bazı şeyleri bazılarından geri bırakıcıdır.) “El Evvelü” (ezelidir, iptidası yoktur) “El Ahiru” (ebedidir, sonu yoktur) “Ezzahiru” (varlığı kudretinde aşik,ardır her şeye galiptir.) “El Batınu” ( kibriyası ile insanların ve aklın gözüne görünmez.) “El Vali” ( kainatı idare edici) “El Müteali” (her şeyden pek yücedir.) “El Berru” (ihsan ve bahş edici) “Ettevvabu” (tevbeleri kabul edici ) “El Müntegimu” (asilerden şiddetle intikam alıcı) “El Afuvvu.” ( günahları mahvedici) “Erraufu” (affedeni affeder, çok merhamet sahibidir) “Malikul Mülki' Zül Celali Vel İkram” ( kulların ve bütün mülkün sahibi, azamet ve ikram sahibidir) “El Muksitu” (mazlumların hakkını zalimlerden alıcı) “El Camiu” ( birbi­rine zıd şeyler toplayıcı) “El Ganiyyü” (herkes O'na muhtaçtır. ) “El Muğni” (halkı muhtaçlıktan kurtarıcı) “El Manîu” ( dilediğini men edicidir.) “Eddarru” (dilediğine zarar verici) “En Nafiu” (dilediğine menfaat verici ) “Ennur” ( hakkı gösterici, yeri gökleri ve dilediği kalblerî nurlandırıcı ) “El Hadi” ( hak yolu gösterici ye ona sevk edici ) “El Bedıu” (Örneksiz, maddesiz icat edicidir.) “El Bağı” (her şeyin bir sonu vardır. Fakat yalnız O bakidir) “El Varisu” ( bütün mülkün varisi ancak O'dur.) “Er Reşidu” (iyi amelleri tarif edici, dilediğini hayırda devam ettirici) “Ess Buru” (asilerin cezasına kaadir iken acele etmeyip sonraya bırakıcıdır)[178]

2- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Muhakkak ki yüce Allah' ın doksan tane ismi şerifi vardır. Kim bu isimleri (hulusu kalp ile) sayarsa cenneti hak etmiş olur. Hz. Allah birdir, biri sever.”[179]

3- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Yüce Allah'ın doksan dokuz şerifi ismi vardır. Kendisi tek olduğu için teki sever. Herhangi bir kul bu isimlerle dua ederse, cennet o kişiye vacip olur.”[180]

Ya Allah esmasının hassası:

Her cuma günü, bin kerre Ya Allah diyen kimse, evliya zümresine dahil olur.

Cuma günleri, taharet-i kamile ile -ki gusül abdesti al­maktır- cuma namazından evvel, yüz kerre Ya Allah derse, ne gibi dileği varsa matlûbuna nail olur.

Her gün bin kerre Ya Allah derse, İlm-El-Yakin'e yükselir, kalb-i selime nail olur.

Bir hastaya iki yüz kerre Ya Allah okunsa, eceli gelmemişse şifaya kavuşacağı muhakkaktır.

4- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz Hz. Allah (c.c)ın 99 ismi celilesi vardır. Müminlerden kim bunları sayıp ezberlerse, mutlaka Cennete girecektir.[181]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar