warning: Creating default object from empty value in /home/khadis/domains/kuranvehadis.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

fakir

(73) Bir Yetimin Geçimini Sağlıyanın Fazileti

(73) Bir Yetimin Geçimini Sağlıyanın Fazileti

131— Ebû Hüreyre (Radiyallahu anh) yolu ile Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den şu hadîs-i şerif rivayet edilmiştir:

«— Dul ve yetimlerin ihtiyacına koşan, Allah yolunda cihad eden­lerle, gündüzün oruç tutup, geceyi ibadetle geçiren gibidir.»[262]

(57) İkrama Önce Komşudan Başlamalı

(57) İkrama Önce Komşudan Başlamalı

104— îbni Ömer'den rivayet edildiğine göre, şöyle dedi: — Reoûlüllah (Saltallahü Aleyhi ve Sellem):

«— Cibril, bana komşuyu tavsiye edip duruyordu. Öyle ki, onu mi­rasçı kılacak zannettim.» diye buyurdu.[207]

Aynı lâfızla bu hadîs-İ şerîf Hazreti A i ş e (Radiyallahü anha) tara­fından 101 numarada rivayet edilmiştir.[208]

105— Abdullah İbni Amr (Radiyallahuanh)'dan rivayet edildiğine göre :

Bâb: Zekâtı Verilen Hazine Değildir

Bâb: Zekâtı Verilen Hazine Değildir

163- İshâk b. Yezîd bize anlatarak dedi ki: Şuayb b. İshâk bize el-Evzâî'den, o Yahya b. Ebî Kesîr'den, o Amr b. Yahya'dan, o babası Yahya b. Umâre'den, o Ebû Saîd el-Hudrî'den (ra) şunu nakletti:

Allah Resulü (sav) buyurdu ki: Beş ukiyeden az miktar (gümüş) için zekât yoktur. En az üç yaşında beş deveden aşağısında da zekât yoktur. Beş vesaktan az mahsulden de zekât yoktur.[1]

Şerh

«Sadakaların Taksimi Babı»

«Sadakaların Taksimi Babı»

662/518- Ebu Saîd-i Hudrî radıyaJlahü anh'den rivayet olunmuş­tur. Demiştir kh Resûlüllah Sallallahü aleyhi ve sellem :

— Beş nev'i zenginden başka hiç bir zengine sadaka helâl değildir: Zekât tahsildarına, yahut sadakayı malı ile satın alana, veya borçluya, yahut Allah yolunda gaza edene, yahut da sadaka bir fakire verilip de fakirin o sa­dakadan kendisine hediye ettiği zengine; buyurdular.»[609]

Konu: Dilenciliğin Kötü Olması

Konu: Dilenciliğin Kötü Olması

1- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Fakir, elini açarak halk arasında dolaşıp dilencilik yapan de­ğildir. (Çünkü dilencilik sayesinde kısa bir zamanda zengin olabilir.) ger­çek fakir, malı olmayan, milletin de farkına varmadığından sadaka ile yar­dım etmediği ve evinden çıkıp da halk arasında dolaşıp dilencilik yapma­yan kimselerdir ancak.”[401]

2- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Dilencilik ancak üç sebebden biri için caizdir:

Deniz Savaşı

Deniz Savaşı

Resûl-i Ekrem Aleyhisselâm Hazretleri buyurdu ki:[259]

54- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

“Bir gün bir gece düşman cephesinde nöbet tutmak, bir ay oruç tutmak ve gecelerini de ibadetle ihya etmekten daha hayırlıdır. Nöbet beklerken ölen bir kimsenin ölmeden evvel tuttuğu nöbetleri yazılma ya devam ettirilir. Şehidlik rızkı ( ve mertebesi) verilir. Kabrin fitnesinden ve cehennem azabından da emin olur.”[260]

55- Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki

ZEKÂTIN VERİLDİĞİ KİMSELER

ZEKÂTIN VERİLDİĞİ KİMSELER

Soru: Zekât kimlere verilir?

Cevap: Zekât şu âyet-i celîlede velirtilen kimselere verilir:

a) Fakirlere,

b) Hiç bdr şeyi olmayan yoksullara,

c) Sadakaları toplamaya memur olanlara,

d) İslâm dinine ısındırılmak istenenlere,

e) Kölelere,

f) Borçlulara.

g) Allah yolunda savaşanlara,

h) Yolda kalmış yolculara.[816]

Şimdi bunları teker teker soru-cevaplarla açıklayalım.

Soru: Fakirler kimlerdir?

ZEKÂTI ÖDEME YOLLARI

ZEKÂTI ÖDEME YOLLARI

Soru: Zekât olarak malın aynısı verilebildiği gibi, kıymeti de verilebilir mi?

Cevap: Zekâta tabi olan malların aynısı zekât olarak verilebil­diği gibi, kıymetleri de verilebilir. Bu hususta mal sahibi serbesttir. Ma­lının zekâtını isterse aynısından, isterse kıymetinden öder. Çünkü ze­kâttan gaye, fakirlerin faydalanmasıdır. Bu gaye malın kıymetini ver­mekle de gerçekleştirilebilir.

YETİM HAKKI,FAKİR VE YAŞLILARLA İLGİLENMEK

"Allah Kuran’da yetim hakkı üzerinde özellikle durmuştur: Gerçekten, yetimlerin mallarını zulmederek yiyenler, karınlarına ancak ateş doldurmuş olurlar. Onlar, çılgın bir ateşe gireceklerdir." (Nisa Suresi, 10)

Resulullah Efendimiz de yetimlerin hakkının korunması titizlikle durmuş ve yetim hakkı yiyenlerin dünya ahirette acı bir azapla karşılaşacaklarını söylemiştir:

"Müslümanlar arasında bir yetimi alıp yedirip içiren kimse affedilmeyecek bir günah işlememişse elbette Allah onu cennete sokacaktır."(Tirmizi)

Son yorumlar